13.02.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

1. lokalu mieszkalnego z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ulicy Pileckiego 2/4 .

2. lokalu mieszkalnego z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Sienkiewicza 15/1 przy czym termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) upływa z dniem 26 marca 2013r.