29.01.2013

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

Prezydent Miasta Oświęcim informuje, że podane zostały do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 23 na okres 21 dni, wykazy nieruchomości położonych w Oświęcimiu przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców:

1. Lokali mieszkalnych z równoczesnym ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy:
ul. Sobieskiego 13/3, ul. Szewczyka 1A/3, ul. Kopernika 1/5, ul. Broniewskiego 8/14.

2. Lokali mieszkalnych z równoczesną sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem przy ul. Mickiewicza 6/2, ul. Konarskiego 4/4, ul. Powstańców Śląskich 3/11, przy czym termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) upływa z dniem 1 marca 2013r.