18.03.2011

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu – ul. Dąbrowskiego

Obwieszczenie
Prezydent Miasta Oświęcim

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. z.) oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227), a także w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta Oświęcim XXXIX/410/08 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam się o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Wiklinową i ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Obwieszczenie
Prezydent Miasta Oświęcim

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. z.) oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227), a także w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta Oświęcim XXXIX/410/08 z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam się o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ul. Wiklinową i ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 21 marca 2011 r. do 18 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 22, w godz. od  12.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2011 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 15, o godzinie 15.00.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2011 roku.
Zgodnie z art. 40 i 54 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w   ochronie środowiska  oraz   o  ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz.U.Nr199,poz.1227), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko   mogą   być   wnoszone w formie  pisemnej,  za pomocą   środków komunikacji elektronicznej, bądź ustnie do protokołu. z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy  jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2011 r.