18.03.2011

Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu – ul. Żwirki i Wigury

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Oświęcim

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. z.) oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227), a także w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LXIX/764/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla części działki ewidencyjnej 1238/265,  leżącej przy ulicy Żwirki i Wigury, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 

Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Oświęcim

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. z.) oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227), a także w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LXIX/764/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu:
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla części działki ewidencyjnej 1238/265,  leżącej przy ulicy Żwirki i Wigury, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 

w dniach od 21 marca 2011 r. do 18 kwietnia 2011 r. w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim I piętro sala nr 22, w godz. od  12.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2011 r. (wtorek) w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, I piętro sala nr 15, o godzinie 14.00.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2011 roku.
Zgodnie z art. 40 i 54 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr199,poz.1227), uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bądź ustnie do protokołu z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 maja 2011 r.