08.03.2013

Wyniki III otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku.

Został rozstrzyngnięty III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy."
W załączniku znajduje się zestawienie przyznanej dotacji.

Został rozstrzyngnięty III otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn."Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą, które będzie realizowane w ramach ośrodka wsparcia – klubu samopomocy."
W załączniku znajduje się zestawienie przyznanej dotacji.