01.06.2016

Zapraszamy na Kolorowy Dzień Dziecka

 Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcim zaprasza na Kolorowy Dzień Dziecka  organizowany 4 czerwca 2016 pod patronatem Prezydenta miasta Oświęcim na parkingu przy Bulwarach w Oświęcimiu.

W godz od 15.00 – 19.00 przygotowano wiele atrakcji w tym m.in. rzut kolorowymi proszkami Holi oraz animacje dla dzieci: kolorowe warkoczyki, malowanie twarzy, balonowe zwierzątka, konkursy.  Na scenie zaprezentowany zostanie m.in. musical familijny pt. „Król zabawek” w wykonaniu Teatru Muzycznego „Luk – Sfera” z Kęt.

 

Wystąpią również młodzieżowe zespoły muzyczne wybrane przez MRMO: In Spe, Świeża Crew, Walk oraz studio wokalne Voicesing.

 

W związku z organizacją imprezy parking na Bulwarach zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Za utrudnienia przepraszamy. 

 Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcim zaprasza na Kolorowy Dzień Dziecka  organizowany 4 czerwca 2016 pod patronatem Prezydenta miasta Oświęcim na parkingu przy Bulwarach w Oświęcimiu.

W godz od 15.00 – 19.00 przygotowano wiele atrakcji w tym m.in. rzut kolorowymi proszkami Holi oraz animacje dla dzieci: kolorowe warkoczyki, malowanie twarzy, balonowe zwierzątka, konkursy.  Na scenie zaprezentowany zostanie m.in. musical familijny pt. „Król zabawek” w wykonaniu Teatru Muzycznego „Luk – Sfera” z Kęt.

 

Wystąpią również młodzieżowe zespoły muzyczne wybrane przez MRMO: In Spe, Świeża Crew, Walk oraz studio wokalne Voicesing.

 

W związku z organizacją imprezy parking na Bulwarach zostanie wyłączony z ruchu kołowego. Za utrudnienia przepraszamy. 

 

 

 

 

 

 


 

REGULAMIN IMPREZY
„Kolorowy Dzień Dziecka”
odbywającej się na parkingu na Bulwarach nad Sołą w Oświęcimiu
dnia 4 czerwca 2016r
.

 

1. Organizator:
– Urząd Miasta Oświęcim
Pomysłodawca imprezy- Młodzieżowa Rada Miasta Oświęcim

2. Postanowienia ogólne:
1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest impreza pn. „Kolorowy Dzień Dziecka”. Każda osoba przebywająca na tym terenie, w czasie trwania imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
3. Osoba odpowiedzialna za imprezę: Naczelnik Wydziału Promocji Miasta.

3. Zasady organizacyjne i porządkowe obowiązujące na terenie imprezy:
1. Impreza ma charakter otwarty i przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Oświęcimia i okolic, wstęp na nią jest wolny.
2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu.
3. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń porządkowych Organizatora „Kolorowego Dnia Dziecka” oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
4. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby medyczne i służby porządkowe
Organizatora.
5. Punkt medyczny na wypadek konieczności udzielenia nagłej pomocy znajduje się na terenie imprezy i jest wyraźnie oznakowany.
6. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
7. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie trwania imprezy, na wyznaczonym do tego terenie, dopuszczony jest wyłącznie proszek HOLI ONE POWDER. Nie ma pozwolenia na wniesienie innego proszku. Przy próbie wniesienia przy wejściu nastąpi konfiskata. W trakcie rzutu proszków Holi dla ochrony oczu zaleca się używanie okularów ochronnych.
8. Uczestnicy imprezy oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy obowiązani są zachować się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń pracowników i przedstawicieli Organizatora.
9. Zakazane jest:
a. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy;
b. jakiekolwiek działanie, a w szczególności rzucanie przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy;
c. niszczenie trawników, krzewów i drzew znajdujących się na terenie imprezy.
10. Uczestnicy imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
11. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:
a. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów;
b. materiałów wybuchowych;
c. wyrobów pirotechnicznych;
d. napojów alkoholowych;
e. materiałów pożarowo niebezpiecznych;
f. środków odurzających lub substancji psychotropowych.
12. Zakazuje się wprowadzania psów bez kagańca. Psy przebywające na terenie imprezy powinny być na smyczy.
13. Zakazuje się prowadzenia bez autoryzacji Organizatorów jakiejkolwiek działalności handlowej lub zarobkowej w czasie i na terenie imprezy.
14. Stoiska handlowe, które uzyskały autoryzację Organizatorów, zobowiązane są do:
– posiadania własnych koszy na odpadki ustawionych przy swoich punktach,
– pozostawienia zajmowanego przez siebie miejsca w stanie nie pogorszonym oraz
– usunięcia wszelkich odpadków pozostałych po ich działalności.
15. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić Organizatorów lub służby porządkowe Organizatorów imprezy oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia.
16. Organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy imprezy.
17. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne lub działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonywanie zobowiązań.
20. Regulamin „Kolorowego Dnia Dziecka” udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie internetowej: www.um.oswiecim.pl oraz w punkcie informacyjnym na terenie imprezy.
21. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
22. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.