20.05.2019

Zaproszenie do udziału w projektach realizowanych przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu informuje o dwóch projektach realizowanych dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego:

1. Po 50-tce aktywnie na rynku pracy

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od lipca 2018 r. realizuje projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 Małopolan, zamieszkujących jeden z powiatów: wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski, bocheński, tarnowski, brzeski, wielicki, krakowski, olkuski, miechowski, proszowicki oraz miasta Kraków i Tarnów.
Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia i pozostają bez pracy tj. posiadają status osoby bezrobotnej lub są osobami biernymi zawodowo. Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści, których celem jest aktywizacja zawodowa.
W ramach projektu funkcjonują Centra Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach i Brzesku, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:
szkoleń i bonów szkoleniowych
szkoleń komputerowych- ECDL Base/Profile/E-citizen
staży zawodowych
zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
pośrednictwa pracy.

Dla uczestników projektu zaplanowano również:
stypendia szkoleniowe i/lub stażowe
zwrot kosztów dojazdu
zapewnienie opieki nad osobami zależnymi
opiekę personelu w postaci: doradcy klienta, trenera zatrudnienia wspieranego, coacha, doradcy zawodowego, psychologa oraz doradcy IT

Wsparcie jest bezpłatne!

2. Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+

Uwaga! Aktualnie prowadzona jest rekrutacja do projektu dla osób powyżej 50 roku życia

Projekt to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa.
Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga jako realizator projektu, oferuje osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo program kompleksowego wsparcia w postaci:
Indywidualnego wsparcia zawodowego w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy klienta
Pomocy doradcy zawodowego, psychologa i coacha
Szkoleń i bonów szkoleniowych
Staży zawodowych
Stypendiów stażowych i/ lub szkoleniowych
Zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
Zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy
Poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną
Zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi
Doradztwa informatycznego
Zwrotu kosztów dojazdu

W sposób szczególny do udziału w projekcie zaproszone są:
Osoby długotrwale bezrobotne
Z niepełnosprawnościami
O niskich kwalifikacjach

Rekrutacja jest prowadzona w Centrach Wsparcia Kolping, które funkcjonują na terenie Krakowa, Brzeska, Oświęcimia i Wadowic. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt
z Centrum Wsparcia znajdującego się najbliżej ich miejsca zamieszkania i złożenia formularza rekrutacyjnego.
Wsparcie jest bezpłatne !

Kontakt:

Oświęcim
tel. 512 718 056
12 418 77 82
as.oswiecim@kolping.pl
ul. 11-go Listopada 3F/1
32-600 Oświęcim

Wadowice:
tel. 512 718 298
12 418 77 83
as.wadowice@kolping.pl
ul. H. Sienkiewicza 7
34-100 Wadowice