22.02.2013

Zaproszenie do zgłoszania kandydatur do nowego składu Zespołu Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, klubów, klubów sportowych do współpracy w Zespole Doradczym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prosimy o zgłoszenia kandydatów z organizacji pozarządowych, którzy chcieliby tworzyć taki Zespół.

 

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń, klubów, klubów sportowych do współpracy w Zespole Doradczym ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prosimy o zgłoszenia kandydatów z organizacji pozarządowych, którzy chcieliby tworzyć taki Zespół.

 

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
– imię i nazwisko kandydata oraz funkcję pełnioną w organizacji
– nazwę i adres organizacji
– telefon kontaktowy i adres e-mail kandydata 
– krótki opis doświadczenia kandydata w działaniach organizacji pozarządowej

  •  

Kandydatury należy przesłać na adres e-mail: aleksandra.soltysik@um.oswiecim.pl lub złożyć pisemnie na Dziennik Podawczy, pok. nr 1, Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 do dnia 22 marca 2013 r.

Spośród nadesłanych z organizacji pozarządowych zgłoszeń, Prezydent Miasta Oświęcim wybierze do Zespołu 6-10 osób. Przy wyborze brane będzie pod uwagę przede wszystkim doświadczenie kandydata w działalności organizacji pozarządowych.

Zadania Zespołu Doradczego to:

1. podejmowanie działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi,
2. ocena realizacji „Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działającymi w sferze pożytku publicznego”,
3. opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczącego organizacji pozarządowych,
4. podejmowanie innych działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.