08.04.2020

Zasady dostarczania leków z aptek dla osób będących w kwarantannie domowej

Informacja dotycząca zasad dostarczania produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych dla osób będących w kwarantannie domowej na terenie małopolski:

1. Osoby objęte kwarantanną, w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy ze strony osób bliskich w realizacji recept na leki, jakie te osoby przyjmują regularnie w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, mogą skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tych osób i zgłosić taka potrzebę. Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości leczenia, w związku z coraz dłuższym czasem realizacji przez hurtownie farmaceutyczne dostaw do aptek, procedurę pozyskania leków należy rozpocząć z kilkudniowym wyprzedzeniem.

2. W momencie wystąpienia zapotrzebowania u osoby objętej kwarantanną na zaopatrzenie w produkty lecznicze w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, osoba ta powinna skontaktować się z Poradnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z lekarzem pierwszego kontaktu w celu wystawienia e-recepty na podstawie danych z dokumentacji leczniczej lub IKP.

3. Po wystawieniu e-recepty osoba ta kontaktuje się telefonicznie z kierownikiem apteki lub punktu aptecznego, podaje nr telefonu kontaktowego do właściwego ośrodka pomocy społecznej, otrzymany kod e-recepty i pesel oraz uzgadnia sposób płatności za wydane produkty lecznicze i informuje o sposobie odbioru tych leków. Wskazane jest, by w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych. Następnie osoba będąca w kwarantannie kontaktuje się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej i informuje o zgłoszeniu realizacji recepty i ustaleniach z apteką.

4. Kierownik apteki powinien potwierdzić we wskazanym ośrodku pomocy społecznej czy osoba zgłaszająca realizację e-recepty jest faktycznie objęta kwarantanną. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej udostępniają dane dotyczące osób poddanych obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tycz osób, ośrodkom pomocy społecznej, na ich wniosek.

5. Apteka realizuje receptę w taki sposób, iż produkty lecznicze pakuje do pudełka i opisuje w sposób jednoznacznie wskazujący odbiorcę. Do leków ma być dołączona przez pracownika apteki adnotacja ze wskazanym dawkowaniem i sposobem stosowania. Datę i godzinę odbioru leków wskazany pracownik ośrodka pomocy społecznej, służb mundurowych lub wolontariusz ustala z pracownikiem apteki. Po odbiorze leków z aptek, maja one zostać dostarczone osobie objętej kwarantanną. Wskazane byłoby wprowadzenie bezpiecznego systemu pokwitowań odbioru.

6. Dostarczenie paczki z produktami leczniczymi z apteki powinno odbywać się z zachowaniem wszelkiej ostrożności i z jak najbardziej ograniczoną możliwością bezpośredniego kontaktu z osoba będącą w kwarantannie domowej. Konieczne jest zachowanie odstępu pomiędzy osoba dostarczającą produkty lecznicze, a osobą poddaną kwarantannie minimum 1,5 metra ( nie przekraczać progu mieszkania ), unikanie dotykania powierzchni tj. klamki, włączników elektrycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby podczas wizyty, NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania.

7. Osoba dostarczająca produkty lecznicze z apteki do osoby objętej kwarantanną bezwzględnie powinna być zabezpieczona w indywidualne środki ochrony, takie jak maseczka na twarz, rękawice jednorazowe oraz alkoholowy środek do dezynfekcji rąk o minimalnym stężeniu 60%.

Informację sporządzono na podstawie “Procedury dostarczania produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych dla osób będących w kwarantannie domowej” Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Małopolski.


Kontakt do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu: tel: 33 847 90 00, 33 847 90 01

Font Resize
Contrast