21.05.2024

Zawiadomienie dla stron postępowania znak: GA.6220.14.2023.III dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Dwory” wraz z realizacją nowego zakładu przeróbczego kopaliny z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem”.

Oświęcim, dnia 20 maja 2024 r.

Znak sprawy:

GA.6220.14.2023.III

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 74 ust. 3 i ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wszczętej na wniosek z dnia 13 listopada 2023 r. Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A., ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Dwory” wraz z realizacją nowego zakładu przeróbczego kopaliny z infrastrukturą towarzyszącą oraz zapleczem”.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynności tych można dokonać w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniami i opiniami właściwych organów można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 23, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 33 842 92 22, w godzinach pracy Urzędu.

Ze względu na powyższe, na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy – do 21 czerwca 2024 r.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze obwieszczenie opublikowano na okres co najmniej 14 dni w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim (na tablicy ogłoszeniowej), stronie internetowej www.oswiecim.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej w dniu: 21 maja 2024 r.