26.05.2020

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacje do dystrybucji i magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych dla projektu budowlanego „Budowa Portu Oświęcim” tj. kompleksu budynków handlowych, usługowych, gastronomicznych, stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz elementami reklamowymi m.in. takimi jak pylon”, planowanego w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej, na działkach nr 1773/59, 1773/58, 1773/125 obręb Monowice oraz 2653/240 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 26 maja 2020 r.

Znak sprawy:

GA.6220.19.2019.III

Z A W I A D O M I E N I E

Działając na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póżn. zm.) zawiadamiam zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek inwestora – Spec-Bruk Sp. z o.o., Sp. K., ul. Oświęcimska 69, 32-590 Libiąż – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacje do dystrybucji i magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych dla projektu budowlanego „Budowa Portu Oświęcim” tj. kompleksu budynków handlowych, usługowych, gastronomicznych, stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz elementami reklamowymi m.in. takimi jak pylon, planowanego w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej, na działkach nr 1773/59, 1773/58, 1773/125 obręb Monowice oraz 2653/240 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynności tych można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22; telefonicznie pod numerem 33 842 92 22 albo e-mailowo: mateusz.kowal@um.oswiecim.pl, w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni kalendarzowych od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim.

Zgodnie z art. 36 §1 kodeksu postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Przed wydaniem decyzji administracyjnej w sprawie wymagane zapewnienie możliwości zapoznania się przez strony z całością dokumentacji sprawy. W niniejszej sprawie strony zawiadamiane są poprzez obwieszczenie wobec czego czas niezbędny na realizacje ww. przepisu prawa jest dłuższy. Poprzednio wyznaczony termin do zapoznania się z materiałem dowodowym został przerwany przez wprowadzone ograniczenia związane z epidemią wirusa SARS-CoV- 2, wobec czego tutejszy organ zobowiązany jest do ponowienia czynności. Działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam o określeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 10 lipca 2020 r.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – strony postępowania zawiadamiane są przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.