18.03.2024

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniuw dniu 12 marca 2024 r. decyzji nr 2/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu oraz tworzyw sztucznych”, na działce nr 857/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 12 marca 2024 r.

Znak sprawy:

GA.6220.8.2023.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania administracyjnego o

1. Wydaniu w dniu 12 marca 2024 r. decyzji nr 2/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu oraz tworzyw sztucznych”, na działce nr 857/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Anna Marcela prowadząca działalność: Anna Marcela KOLMET, ul. Fabryczna 50, 32-600 Oświęcim.

2. Możliwości wniesienia przez strony postępowania odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony niniejszego postępowania administracyjnego zawiadamiane są o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na odwołanie się od decyzji.

3. Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – strony postępowania mogą wnieść wniosek o wydanie odpisu decyzji. Wniosek należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta Oświęcim osobiście, listownie lub za pośrednictwem systemu ePUAP.

Wywieszono na tablicy informacyjnej:

od dnia 18 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejsze obwieszczenie opublikowano na okres co najmniej 14 dni w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim (na tablicy ogłoszeniowej), stronie internetowej www.oswiecim.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej.