30.03.2017

Zawiadomienie Starosty Żywieckiego sprawa znak WOŚ.6341.4.13.2017

Starosta Żywiecki zawiadamia,

że w dniu 20.03.2017r., na wniosek Powiatu Oświęcimskiego, 32-602 Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10, działającego przez Pełnomocnika P. Marka Krawczyka, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu „Potok Klucznikowski” oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych z terenu przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 1892K (ul. Dąbrowskiego) w miejscowości Oświęcim, na odcinku od skrzyżowania z ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Norwida, oraz na wykonanie w obrębie działki nr 1778/4 w m. Oświęcim projektowanego wylotu w/w ścieków, w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida w Oświęcimiu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w załączniku.