06.05.2016

Zawiadomienie Wojewody Małopolskiego (06.05.2016 r.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 18 kwietnia 2016 r. wydał decyzję, znak: WI-IX.7821.1.21.2015, o uchyleniu w części decyzji Starosty Oświęcimskiego nr 7/15 znak: WAB.6747.2.2015 z 11 sierpnia 2015 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn,: „Budowa odcinka drogi będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 3+183,90, i orzeczeniu w tym zakresie co do istoty sprawy oraz o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji w pozostałej części – po rozpatrzeniu odwołania złożonego przez stronę postępowania