17.12.2013

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 4 grudnia 20013r. została wydana decyzja Wojwody Małopolskiego Nr 8/13, znak: WI-IX.7820.1.17.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (droga krajowa nr 44, klasy GP), Nideckiego (droga powiatowa, klasy Z), Orląt Lwowskich (droga gminna, klasy L) w Oświęcimiu – wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia ulicznego, sieci telekomunikacyjnej, sieci gazowej, zjazdów do posesji i części istniejących chodników – po rozpatrzeniu wniosku, złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie dnia 26 czerwca 2013r. (uzupełnionego 21 sierpnia 2013r.) przez Pana Jarosława Saternusa, działającego na podstawie pełnomocnictwa szczególnego Nr 43/2013 z 7 lutego 2013r. Pana Jacka Grygi, Dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.

Załącznik

Zawiadomienie O Zrid