17.11.2020

Zawiadomienie z dnia 17 listopada 2020 r. o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie GA.6220.9.2020.III

Oświęcim, dnia 17 listopada 2020 r.

Znak sprawy: GA.6220.9.2020.III

Zawiadomienie

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiamzakończeniu zbierania materiału dowodowego

w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 1 września 2020 r. inwestora Hexja Composites Sp. z o.o., Sp. K., ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą techniczną”, planowanego na działkach nr 1676/9, 1679/20, 1689/20, 1689/22, 1692/17, 1692/19, 1701/14 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynności tych można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 33 842 92 22 albo e-mailowo: mateusz.kowal@um.oswiecim.pl, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 16 grudnia 2020 r. włącznie. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 do ust. 3h ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w nawiązaniu do art. 49. Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania zawiadamiane są przez udostępnienie niniejszego pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Miasta Oświęcim. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zawiadomienie w tekstowej wersji PDF

Zawiadomienie w wersji tekstowej edytowalnej

Zawiadomienie w wersji zeskanowanego oryginalnego pisma