12.10.2011

Zawiadomienie

Prezydent Miasta Oświęcim działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ogłasza o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

Prezydent Miasta Oświęcim działając na podstawie art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ogłasza o zamiarze dokonania podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym:

1. działki nr 3607 obszaru 0.0897 ha obręb Dwory I, położonej w Oświęcimiu przy  ul. Koszykowej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi księgę wieczystą  numer KR1E/00000734/8. Według zapisów tej księgi działka ta stanowi współwłasność Zofii Lasek – 8/96 cz.,  Heleny Matlak c. Tomasza i Zofii – 6/96 cz., Jana Lasek s. Tomasza  i Zofii – 3/96 cz.,  Władysława Lasek s. Tomasza i Zofii – – 3/96 cz. Janiny Lasek c. Tomasza i Zofii – 3/96 cz., Antoniego Lasek s. Tomasza i Zofii – 3/96 cz.., Mariana Lasek s. Tomasza   i Zofii – 3/96 cz., Stanisława Lasek s. Tomasza i Zofii – 3/96 cz. oraz Franciszka Gworek – 64/96 cz.   
W ewidencji gruntów (poz. rej. G.118) Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu ww. działka figurują na rzecz Marii Gworek c. Franciszka i Zofii.

2. działki nr 1560 obszaru 0.2126 ha obręb Oświęcim, położonej w Oświęcimiu przy                        ul. Głogowej, dla której Sąd Rejonowy w Oświęcimiu prowadzi księgę wieczystą                  numer KR1E/00028724/7. Według zapisów tej księgi działka ta stanowi współwłasność                 m.in. Natana Kiwy Silbigera – 40/315 cz. 

Podział nieruchomości następuje na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji                Sp. z o.o. w Oświęcimiu w celu uregulowania prawa własności gruntu zabudowanego przepompownią ścieków sanitarnych.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości gruntowych objętych podziałem proszone są o zgłoszenie się w Urzędzie Miasta Oświęcim Wydział Mienia Komunalnego – Referat Gospodarki Nieruchomościami, ul Jagiełły 23, pokój nr 19 (I piętro), w godzinach pracy urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30,  wtorek od 7:30 do 17:00,  piątek od 7:30 do 14:00 i wykazanie swoich praw do nieruchomości.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, oznaczonej jako działka 3607 obręb Dwory I oraz jako działka 1560 obręb Oświęcim, zostanie wszczęte postępowanie  w sprawie podziału nieruchomości, a następnie wydana decyzja zatwierdzająca podział  ww. działek.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem – 33 / 8429-269.