14.01.2022

Zestawienie przyznanych dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku zadanie pn. “Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”

Zestawienie Przyznanych Dotacji