12.10.2017

Zgłoszenia kandydatów do Zespołu Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza do zgłaszania kandydatów, którzy będą współtworzyć Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
Zespół zostanie powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim celem podejmowania działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i będzie składał się z przedstawicieli środowiska pozarządowego i samorządu.
 

Szanowni Państwo,
Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza do zgłaszania kandydatów, którzy będą współtworzyć Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. 
Zespół zostanie powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim celem podejmowania działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i będzie składał się z przedstawicieli środowiska pozarządowego i samorządu.
 

Zgłoszenia i wyboru do Zespołu przedstawicieli środowiska pozarządowego dokonuje się w następujący sposób (formularz zgłoszeniowy w załączniku):

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie Miasta Oświęcim.

2. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Zespołu.

3. Zgłoszenie kandydata na członka Zespołu jest równoznaczne z udzieleniem mu rekomendacji, co oznacza, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.

4. Kandydat na członka Zespołu musi być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę oraz wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. Zgłoszenie kandydata na członka Zespołu (formularz zgłoszeniowy w załączniku) następuje poprzez złożenie w formie papierowej dokumentu zgłoszeniowego, na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego w Oświęcimiu w terminie do 31 października 2017 r.

6. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Oświęcim.

7. Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić adnotację: „Zespół Doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

8. Do grona kandydatów na członków Zespołu, reprezentujących organizacje pozarządowe, zostaną dopuszczeni przedstawiciele organizacji, które złożyły w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnione zgłoszenie. Lista z kandydatami, którzy pozytywnie przeszli weryfikację zostanie umieszczona na stronie internetowej www.ngo.oswiecim.pl na okres 7 dni kalendarzowych.

9. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza lub równa 5, wówczas wszyscy zostaną powołani do Zespołu Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jeśli liczba kandydatów przekroczy 5 osób, organizacje pozarządowe wybiorą w drodze głosowania 5 przedstawicieli, którzy będą reprezentować je w Zespole. Wybory odbędą się na otwartym spotkaniu w drugiej połowie listopada 2017 r. O terminie spotkania organizacje poinformowane zostaną drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej Urzędu Miasta Oświęcim, www.ngo.oswiecim.pl oraz fanpage na Facebooku „Pozarządowy Oświęcim”.

10. Każda organizacja obecna na spotkaniu otrzyma jedną kartę do głosowania. Głosowanie odbędzie się w sposób tajny, poprzez postawienie znaku „X" w kratce znajdującej się przy nazwisku wybranego kandydata.

11. Karty do urny zostają wrzucane pod nadzorem komisji skrutacyjnej. Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna przeliczy karty do głosowania, a następnie przystąpi do liczenia głosów na poszczególnych kandydatów.

12. Spośród kandydatów do Zespołu zostanie wybranych pięć osób, które uzyskają największą liczbę głosów.

13. W przypadku sytuacji, która uniemożliwiałaby wybór kandydatów z uwagi na tę samą liczbę głosów, zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające na tym samym spotkaniu. W przypadku uzyskania kolejny raz takiej samej liczby głosów, decyzję o wyborze kandydata podejmie Prezydent Miasta Oświęcim.