12.07.2022

Zmiany dotyczące świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Z dniem 1 lipca 2022r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022r. o zmianie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1383), który uregulował kwestię składania wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski o w/w świadczenie mogą obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022r. i należy je złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie w/w ustawy, tj. do dnia 15 lipca 2022r. na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022r.
Wnioski złożone z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatkowo wprowadzono ustawowe terminy, w których należy złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie przyjętym obywatelom Ukrainy.

Na podstawie art. 13 ust. 1e i 1f ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w ust. 1e w/w ustawy, pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o świadczenie pieniężne obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia 1 lipca 2022r., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022r.

Wniosek złożony z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Z dniem 25 czerwca 2022r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. z 2022r. poz. 1336).

 

Na skutek wprowadzenia nowych regulacji gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1/ posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022r. poz. 558);

2/ posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3/ ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4/ jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5/ samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6/ jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

 

Świadczenie, o którym mowa:

  • w pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

  • w pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

  • pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

  • pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

 

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy spełniającym w/w warunki przez okres dłuższy niż 120 dni nie oznacza, że świadczenie pieniężne w takim przypadku będzie każdorazowo przyznane.

Stosownie do regulacji zamieszczonej w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1383), okres wypłaty świadczenia może być przedłużony powyżej 120 dni tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.