23.11.2021

Dotacje na realizację zadań publicznych 2022 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XL/656/21 z dnia 27 października 2021 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta Oświęcim z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2022

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie:

Ochrona i promocja zdrowia:

– Ochrona zdrowia poprzez opiekę i rehabilitację osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie Konkursowe Na Rok 2022 Ochrona Zdrowia Poprzez Opiekę I Rehabilitację Osób Niepełnosprawnych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie:

Ochrona i promocja zdrowia:

– Promocja zdrowia psychicznego

Ogłoszenie Konkursowe Na Rok 2022 Promocja Zdrowia Psychicznego

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie:

Ochrona i promocja zdrowia:

– Poprawa jakości oraz podniesienie standardu opieki nad osobami chorymi, w tym również znajdującymi się w terminalnym okresie choroby

Ogłoszenie Konkursowe Na Rok 2022 Poprawa Jakości Oraz Podniesienie Standardu Opieki Nad Osobami Chorymi, W Tym Również Znajdującymi Sie W Terminalnym Okresie Choroby

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie:

Ochrona i promocja zdrowia:

– Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa

Ogłoszenie Konkursowe Na Rok 2022 Propagowanie Idei Honorowego Krwiodawstwa

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie:

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej poprzez opiekę i rehabilitację osób chorych

Ogłoszenie Konkursowe Na Rok 2022 Pomoc Społeczna, W Tym Pomoc Rodzinom I Osobom W Trudnej Sytuacji życiowej Poprzez Opiekę I Rehabilitację Osób Chorych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie:

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

– Wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Ogłoszenie Konkursowe Na Rok 2022 Wspieranie Rodzin Przeżywających Trudności W Wypełnianiu Funkcji Opiekuńczo Wychowawczych

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 1 grudnia 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie:

– Organizacja czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym

Ogłoszenie Konkursowe Na Rok 2022 Organizacja Czasu Wolnego Oraz Wspomaganie Procesu Powrotu Do Zdrowia Osób I Rodzin Dotknietych Problemem Alkoholowym

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 23 listopada 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
– Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Kamieniec w Oświęcimiu
– Opieka nad bezdomnymi kotami

Szczegóły dotyczące konkursu
Ogłoszenie konkursu 2022

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 23 listopada 2021 r. otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie

Wypoczynek dzieci i młodzieży
– Organizacja stacjonarnego wypoczynku zimowego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
– Prowadzenie szkolenia sportowego
– Organizacja i prowadzenie szkółek sportowych dla dzieci
– Organizacja na terenie miasta prestiżowych imprez

Turystyka i krajoznawstwo
– Organizacja spacerów turystycznych po mieście Oświęcim
– Organizacja rowerowych wycieczek turystycznych po Aglomeracji Oświęcimskiej

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Przedsięwzięcia
– Opracowanie wydawnictw

Działalność wspomagająca rozwój społeczności i wspólnot lokalnych

Szczegóły dotyczące konkursu

Ogłoszenie konkursu 2022

Font Resize
Contrast