01.02.2021

Spis powszechny NSP 2021 – Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Prezydent Miasta Oświęcim – Gminny Komisarz Spisowy na terenie Miasta Oświęcim ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z  przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

-mieć ukończone 18 lat,

-cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

-posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

-posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie,

-nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Pełna treść ogłoszenia, a także regulamin naboru i wzór formularza zgłoszenia w załączeniu.

Ogłoszenie O Naborze Na Rachmistrza

Regulamin Naboru Rachmistrzów Spisowych Do NSP 2021

Formularz Do Pobrania Oferta Kandydata