03.08.2021

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Oświęcim, dnia 30 lipca 2021 r.

Znak sprawy: GA.6220.20.2019.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1.Wydaniu w dniu 30 lipca 2021 r. decyzji nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Dwory-Libet III”, planowanego w Oświęcimiu, na działkach nr 27/1, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 5, 19, 3/1, 12/2, 15, 16, 20, 14, 6/1, 13/2, 11, 17, 18, 4, 92/1, 95/1, 96/1, 97, 98, 99, 100, 3/2, 10, 27/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Frakcja Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 28, 32-600 Oświęcim z siedzibą: ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

3. Możliwości wniesienia przez strony postępowania odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony niniejszego postępowania administracyjnego zawiadamiane są o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na odwołanie się od decyzji.

Zgodnie z art. 49b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – strony postępowania mogą wnieść wniosek o wydanie odpisu decyzji. Wniosek należy złożyć na dziennik podawczy Urzędu Miasta Oświęcim osobiście, listownie lub za pośrednictwem systemu ePuap.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

GA.6220.20.2019.III Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Skan

GA.6220.20.2019.III Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Wersja Tekstowa

GA.6220.20.2019.III Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Wersja Tekstowa Pdf

GA.6220.20.2019.III Podanie Do Publicznej Informacji Wersja Tekstowa

GA.6220.20.2019.III Podanie Do Publicznej Informacji Wersja Tekstowa Pdf

GA.6220.20.2019.III Podanie Do Publicznej Informacji Skan

GA.6220.20.2019.III Decyzja Skan

GA.6220.20.2019.III Decyzja Wersja Tekstowa Pdf

GA.6220.20.2019.III Decyzja Wersja Tekstowa