24.01.2019

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oświęcim, dnia 21 stycznia 2019 r.

Znak sprawy:

GA.6721.94.69.2017.II

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2081), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się w opracowaniu oraz obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany planu miejscowego dotyczy wyłączenie ustaleń tekstowych obowiązującego planu (uchwała Nr XXXIV/644/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2013 r.) w zakresie jednostek planistycznych 2B 4ZP, 2B 5ZP. Rysunek planu nie ulega zmianie.

Z niezbędną dokumentacją można zapoznać się w dniach od 1 lutego 2019r. do 1 marca 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim – Wydział Architektury i Urbanistyki ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim, I piętro pok. 22, w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej: oswiecim.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim, w sali nr 15, I piętro o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945) uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, 32 – 600 Oświęcim, ul. Zaborska 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@um.oswiecim.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019r.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Oświęcim, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019r. Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: um@um.oswiecim.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Oświęcim.

Ogłoszenie o wyłożeniu – tekst

Tekst planu

Prognoza oddziaływania na środowisko