13.07.2020

Zgłoszenia kandydatów do Zespołu Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Prezydent Miasta Oświęcim zaprasza do zgłaszania kandydatów, którzy chcieliby współtworzyć Zespół Doradczy ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Zespół zostanie powoływany zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim celem podejmowania działań wynikających z aktualnych potrzeb dotyczących współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i będzie składał się z przedstawicieli środowiska pozarządowego i samorządu.

Zgłoszenia i wyboru do Zespołu przedstawicieli środowiska pozarządowego dokonuje się w następujący sposób:

1. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są organizacje pozarządowe, mające siedzibę na terenie Miasta Oświęcim.
2. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata na członka Zespołu.
3. Zgłoszenie kandydata na członka Zespołu jest równoznaczne z udzieleniem mu rekomendacji, co oznacza, że zgłaszając kandydata nie można udzielać rekomendacji innym kandydatom.
4. Kandydat na członka Zespołu musi być czynnym członkiem organizacji zgłaszającej jego kandydaturę oraz wyrazić zgodę na kandydowanie.
5. Zgłoszenie kandydata na członka Zespołu następuje poprzez złożenie w formie papierowej dokumentu zgłoszeniowego, na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Oświęcim w terminie do 14 sierpnia 2020 r.
6. O ważności nadesłania lub złożenia w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Oświęcim.
7. Na kopercie zawierającej formularz zgłoszeniowy należy umieścić adnotację: „Zespół Doradczy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi”.
8. Do grona kandydatów na członków Zespołu, reprezentujących organizacje pozarządowe, zostaną dopuszczeni przedstawiciele organizacji, które złożyły w wyznaczonym terminie poprawnie wypełnione zgłoszenie.
9. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza lub równa 5, wówczas wszyscy zostaną powołani do Zespołu Doradczego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Jeśli liczba kandydatów przekroczy 5 osób, Prezydent Miasta Oświęcim wybierze 5 przedstawicieli, którzy będą reprezentować organizacje pozarządowe w Zespole.

Zachęcamy do kandydowania i wspierania rozwoju współpracy środowiska pozarządowego z samorządem w naszym mieście.

Formularz zgłoszenia:

Formularz Zgłoszenia do Zespołu Doradczego docx

Formularz Zgłoszenia do Zespołu Doradczego odt