Kategoria: Bez kategorii

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu na osiedlu Monowice, w rejonie ulic: Grabowieckiej, Grobelnej, Stawowej, Polowieckiej i Dąbrówki – na południe od strefy kontrolowanej gazociągu DN 500 PN 6,3 MPa relacji Zelczyna – Oświęcim

Oświęcim, dnia 24 kwietnia 2024r. Znak sprawy: GA.6721.124.2.2024.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu na osiedlu Monowice, w rejonie ulic: Grabowieckiej, Grobelnej, Stawowej, Polowieckiej i Dąbrówki – na południe od strefy kontrolowanej gazociągu DN 500 PN 6,3 MPa relacji Zelczyna – Oświęcim Na podstawie

Szkolenie turystyczne dla recepcjonistów

Za nami kolejna edycja szkolenia dedykowanego pracownikom recepcji największych obiektów hotelowych w naszym mieście.  Spotkania te są cyklicznie przygotowywane przez Wydział Promocji Miasta we współpracy z Centrum Informacji Turystycznej w Oświęcim w celu przypomnienia najnowszej oferty turystycznej Oświęcimia.   Tegoroczne szkolenie odbyło się 20 marca br. i rozpoczęło się od prezentacji oferty Muzeum Ratusz na

Sportowy Turniej Miast i Gmin 2023

W dniach 23–29 września 2023 r. Miasto Oświęcim wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu zapraszają wszystkich do udziału w XXIX SPORTOWYM TURNIEJU MIAST i GMIN. To największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach XV Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich.  Sportowy Turniej Miast i Gmin (STMiG) jest organizowaną od 1995 roku

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

26 września 2023r. w oświęcimskich szkołach podstawowych przeprowadzone zostaną wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Oświęcim – V kadencji, na lata szkolne 2023/2025. Każdy uczeń z klasy IV-VIII może kandydować na funkcję Radnego w szkole, do której uczęszcza. Kandydaci powinni zgłosić się do dyrektora szkoły do dnia 18 września. Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta w tej

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 36 oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), dalej u.o.o.ś., zawiadamia, że postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Stawy Monowskie, Gmina Miasto Oświęcim” nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Treść zawiadomienia

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, ze zm.), dalej k.p.a., w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, ze zm.), dalej u.o.o.ś., zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia z 29 sierpnia 2023 r., znak: DOOŚ- WDŚZOO.420.23.2023.AKA.11, o przeprowadzeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji małej modułowej elektrowni jądrowej o łącznej mocy elektrycznej do 1300 MWe w technologii BWRX-300 w lokalizacji Stawy Monowskie, Gmina Miasto Oświęcim”. W postanowieniu GDOŚ równocześnie ustalił zakres dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego postępowania i nałożył obowiązek sporządzenia tej dokumentacji przez BWRX-300 Stawy Monowskie Sp. z o.o.

Treść zawiadomienie