Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (11.02.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistych omyłek pisarskich w ostatecznej decyzji Nr 8/13 Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 27 listopada 2013 r. o symbolu: WAB.6747.9.2013 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej klasy L (ul. Pod Borem) w Oświęcimiu”.     Załącznik Img195 0

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że 4 grudnia 20013r. została wydana decyzja Wojwody Małopolskiego Nr 8/13, znak: WI-IX.7820.1.17.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa ronda w ciągu drogi krajowej nr 44 na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (droga krajowa nr 44, klasy GP), Nideckiego (droga powiatowa, klasy Z), Orląt Lwowskich (droga gminna, klasy L) w Oświęcimiu – wraz z przebudową infrastruktury technicznej w tym kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej,

OBWIESZCZENIE STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI  zawiadamia o wydaniu w dniu 27 listopada 2013r. decyzji Starosty Oświęcimskiego nr 8/13 o symbolu WAB.6747.9.2013 na realizację inwestycji drogowej pn. “Budowa drogi gminnej klasy D wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej klasy L (ul. Pod Borem) w Oświęcimiu”, po rozpoznaniu wniosku z dnia 6 września 2013r., (uzupełnionego w dniu 9 października 2013r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 października 2013r.) złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

Obwieszczenie Starosty

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistych omyłek pisarskich w ostatecznej decyzji Nr 6/13 Starosty Oświęcimskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23 września 2013 r. o symbolu: WAB.6747.2.2013 udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych KD1 (Willowa), KL2 i KD3 w Oświęcimiu”.     Załącznik Img009

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (11.2013)

OBWIESZCZENIE Na podstawie 77 § 2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, ze zm.), w związku z art. 11a. ust. 1 i art. 11i. ust. 1 ustawy z 10 kwietnia