Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 24 listopada 2022 r.

Oświęcim, dnia 24 listopada 2022 r. Znak sprawy:  GA.6733.5.2022.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 7 października 2022 r. (data wpływu 20 października 2022 r.), Inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

Decyzja NR 77/B/2022 znak: WI-II.7840.17.7.2022.MB o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim etap I wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 2307/3, 1049/16, 1050/7, 1051/8, 1084/9, 1084/10, 1077/7, 1089/3, 2296/3, 1137/5, 1144/4, 1144/5, 1144/2, 1147, 1152/8, 1152/12, 1152/10, 1150/2, 1149/1, 1219/5, 1219/2, 1084/4, 1084/32, 1084/31, 1285/1, 1287/10, 1300/2, 1300/4, , 2665/2, 1298/3, 1298/12, 1298/15, 1298/13, 1301/7, 1301/3, 1301/18, 1318/204, 1318/5, 1318/4, 1319/4, 1319/1, 1320, 1344/16, 1344/6, 1345, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 121301_1, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim

Zawiadomienie STRON o wydaniu decyzji-4

Zawiadomienie o wydaniu 22 listopada 2022 decyzji Nr 78/B/2022 znak: WI-II.7840.17.11.2022.BK, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i  udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym, w ramach zadania „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna – Oświęcim o długości ok. 5200 metrów – wykonanie dokumentacji projektowej”.

obwieszczenie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 listopada 2022 r.

Oświęcim, dnia 14 listopada 2022 r. Znak sprawy: GA.6733.5.2022.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania,

obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z 10 listopada 2022 r. znak IG-I.7220.41.12.2022.OK, informującego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych, aby możliwa była analiza podłoża gruntowego, ocena kategorii geotechnicznej oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowej Inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.

obwieszczenie