Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. przystąpienia do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowiska.

Oświęcim, dnia 16 marca 2023 r. Znak sprawy: GA.6220.1.2023.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 2/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oświęcim, dnia 7 marca 2023 r. Znak sprawy: GA.6220.21.2022.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o 1. Wydaniu w dniu 7 marca 2023 r. decyzji

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Informujemy, iż pod poniższym linkiem znajdą Państwo Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego w Oświęcimiu, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Zofii Kossak w Oświęcimiu, Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu, Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu, Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oświęcim.  https://bip.oswiecim.um.gov.pl/6443/dokument/39013