Kategoria: Ogłoszenia

INFORMACJA

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia że, w dniu 1 grudnia 2021 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.24.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim

Obwieszczenie

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że w związku ze zmianą zakresu wniosku przez Inwestora, poprzez wycofanie z wniosku działki nr 438/5 obr. Kąty jedn. ewid. Chrzanów – obszar wiejski oraz działki nr 720/32 obr. Oświęcim jedn. ewid. Oświęcim – miasto, 1 grudnia 2021 r. wydano decyzję o umorzeniu w części postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji

OBWIESZCZENIE – WOJEWODA MAŁOPOLSKI

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że w dniu 1 grudnia 2021 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.24.2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Oświęcim, dnia 1 grudnia 2021 r. Znak sprawy: GA.6720.235.2019.II OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008