Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim dot. postepowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 17 maja 2022 r., uzupełniony w dniu 27 maja 2022 r. Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia DZ 90mm PE wraz z budową przyłącza gazu ziemnego średniego ciśnienia DZ 25mm PE w Oświęcimiu, przy ulicy Nowe Stawy, na działkach nr 1648/6, 4467, 4459 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 13 lipca 2022 r. Znak sprawy:GA.6733.3.2022.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim dot. postępowania wszczętego na wniosek z dnia 17 maja 2022 r., uzupełniony w dniu 27 maja 2022 r. Inwestora: Zygmar – Zygmunt Drusewicz, Marek Zając Sp. J., Rynek Główny 18, 32-600 Oświęcim – w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej DZ 110mm PE w Oświęcimiu, przy ulicy Nowe Stawy, na działkach nr 1648/5, 1648/6, 4467, 4459 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 13 lipca 2022 r. Znak sprawy: GA.6733.2.2022.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

OBWIESZCZENIE Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim etap I wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 2307/3, 1049/16, 1050/7, 1051/8, 1084/9, 1084/10, 1077/7, 1089/3, 2296/3, 1137/5, 1144/4, 1144/5, 1144/2, 1147, 1152/8, 1152/12, 1152/10, 1150/2, 1149/1, 1219/5, 1219/2, 1084/4, 1084/32, 1084/31, 1285/1, 1287/10, 1300/2, 1300/4, , 2665/2, 1298/3, 1298/12, 1298/15, 1298/13, 1301/7, 1301/3, 1301/18, 1318/204, 1318/5, 1318/4, 1319/4, 1319/1, 1320, 1344/16, 1344/6, 1345, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 121301_1, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra­cyjnego (Dz.U.2021.735 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziem­nego w Świnoujściu (Dz.U. 2021.1836 ze zmianami), Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 27 czerwca 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.17.7.2022.DP),

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej

Oświęcim, dnia 6 lipca 2022r. Znak sprawy: GA.6721.116.2.2022.II OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Nadwiślańskiej   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Michała Foksa i Zachodniej

Oświęcim, dnia 4 lipca 2022 r. Znak sprawy: GA.6721.107.70.2021.II OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Michała Foksa i Zachodniej Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3

Oświęcim, dnia 30 czerwca 2022 r. Znak sprawy: GA.6733.4.2022.III OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM Działając na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.