Miesiąc: grudzień 2020

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 4 stycznia 2021 r. o godz. 15:40 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Kontrola wydatków z budżetu miasta związanych z powstaniem pawilonu usługowo-handlowego „Cafe Rynek” oraz dochodów z tytułu najmu ww. obiektu za okres jego funkcjonowania – ciąg dalszy. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 5 stycznia 2021 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji. Informacja dotycząca zasad szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w związku z pandemią – spotkanie z dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 2 i Nr 5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji nr 7/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM 32-600 OŚWIĘCIM, UL. ZABORSKA 2 Oświęcim, dnia 22 grudnia 2020 r. Znak sprawy: GA.6220.8.2020.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. – zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul.Nowe Stawy

Oświęcim, dnia 21 grudnia 2020 r. Znak sprawy:  GA.6733.2.2020.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 10 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.

Font Resize
Contrast