Tag: konsultacje społeczne

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 14 czerwca 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.98.54.2018.II OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3

Obwieszczenie z dnia 28 marca 2019 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Zaborskiej i Batorego

Obszar pod zmianę miejscowego planu zagospodarowania prrzestrzennego

Oświęcim, dnia 28 marca 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.92.116.2017.II OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ulic Zaborskiej i Batorego Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art.54 ust.

Konsultacje społeczne ws. zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025, które będą trwały w dniach od 14 marca do 8 kwietnia 2019 roku. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców oraz interesariuszy procesu rewitalizacji na temat projektu dokumentu pn. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje obszar całego miasta

AKTUALIZACJA GPR – KONSULTACJE SPOŁECZNE

W dniach od 14 marca do 8 kwietnia 2019 roku trwać będą konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025. Przewidziano następujące formy prowadzenia konsultacji: zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym poczty elektronicznej, za pomocą formularza uwag, który będzie dostępny na stronie internetowej miasta w zakładce „Rewitalizacja” i w Biuletynie Informacji Publicznej lub w punkcie konsultacyjnym, zlokalizowanym w Biurze Rozwoju

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2019 r.

Oświęcim, dnia 9 stycznia 2019 r. Znak sprawy:  GA.6220.12.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 grudnia 2018 r.

Oświęcim, dnia 13 grudnia 2018 r. Znak sprawy:  GA.6220.21.2018.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Oświęcim. Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030

Na podstawie uchwały Nr XI/195/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza w dniu 02.07. 2018r konsultacje społeczne, których przedmiotem jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Oświęcim na lata 2018-2030″.

Font Resize
Contrast