Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 9 sierpnia 2018 r. GA.6220.10.2018.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z