Miesiąc: luty 2013

Koniec sezonu na Białym Orliku

Jeszcze tylko w ten weekend będzie można skorzystać z jazdy na łyżwach na lodowisku pod „ chmurką”. Powoli kończy się bowiem drugi sezon na oświęcimskim Białym Orliku. W przyszłym tygodniu lodowisko będzie rozmrażane. Ten obiekt znajdujący się przy Szkole Podstawowej nr 5 na Zasolu już na trwałe wpisał się w zimowy pejzaż miasta. 
Ślizgawki cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jak podkreślają animatorzy zajęć sportowych na Orliku, znacznie większym niż w poprzednim sezonie.

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego   Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 15.30 w sali ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 /parter/.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Omówienie spraw w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Oświęcim.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  1.  

Ostatni wyjazd na narty z MOSiR-em

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji kończy już sezon narciarski. Na ostatni wyjazd na narty zaprasza w sobotę 2 marca 2013 roku. Tym razem będzie to Szczyrk i wyciągi na Czyrnej i w Solisku
Planowany wyjazd o godzinie 7 sprzed Oświęcimskiego Centrum Kultury. Kolejnym przystankiem będzie pętla na Zasolu. Powrót około godziny 15.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego (02.2013)

OBWIESZCZENIE   Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 4 ustawy z 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 43, poz. 963) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)   WOJEWODA MAŁOPOLSKI   zawiadamia,

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 722/7, 1777/2, 723/32 położonych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647, ze zmianami) oraz art. 46 pkt 1, art.54 ust. 2 i art.54 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim  nr XXV/456/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 722/7, 1777/2, 723/32 położonych w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego,

Font Resize
Contrast