Miesiąc: sierpień 2014

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 2 września 2014 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2014 r.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 1 września 2014 r. o godz. 15.30  w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Porządek posiedzenia:
1. Analiza Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) za I półrocze 2014 roku uwzględniając w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

75. rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 2014 r. o godzinie 12 na placu Tadeusza Kościuszki odbędą się uroczystości 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Kwiaty w hołdzie bohaterom złożone zostaną na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz na cmentarzu parafialnym pod pomnikiem Żołnierzy Polskich poległych w latach 1914-1918, 1918-1921, 1939-1945 i Żołnierzy Polskich poległych w obronie Oświęcimia we wrześniu 1939 r.  
Zapraszamy mieszkańców miasta do udziału w uroczystości.

Spotkanie dla NGO w sprawie nowego oświęcimskiego radia

9 września 2014 r. o godzinie 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej GALERIA KSIĄŻKI w Auli Św. Wawrzyńca odbędzie się spotkanie dotyczące Oświęcimskiej Strefy Innowacji, na które zaproszeni są przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie naszego miasta. Projekt realizowany w ramach Oświęcimskiej Strefy Innowacji w Galerii Książki będzie nosił nazwę Oświęcimska Informacja Lokalna OIL. W ramach OIL zostanie uruchomiona strona internetowa oraz Oświęcimskie Radio Internetowe, dzięki którym będzie można informować o działaniach, jakie podejmują organizacje trzeciego sektora z naszego miasta. Poniżej zamieszczamy ogólną informację na temat Stref  Innowacji.  

Ogłoszenie o przyjmowaniu wniosków o dotacje na 2015r.

KOMUNIKAT  PREZYDENTA  MIASTA  OŚWIĘCIM
O PRZYJMOWANIU WNIOSKóW O UDZIELENIE  DOTACJI W ROKU 2015

na prace  konserwatorskie, restauratorskie i roboty  budowlane  przy  zabytkach  wpisanych  do  rejestru  zabytków, zlokalizowanych  na  terenie  miasta  Oświęcim

Na podstawie  art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) ogłaszam, że do dnia 15 września 2014r. przyjmowane będą wnioski o dotacje na prace przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B) .

 Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr  LIII/1027/14 z dnia 25 czerwca  2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej (obszar B),

Przetarg na ogródek gastronomiczny

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę na okres od dnia 26 września 2014 r do dnia 28 września 2014 r. części działki nr 1736/7 o pow. 200 m2 stanowiącej część płyty Rynku Głównego z przeznaczeniem na urządzenie ogródka gastronomicznego.

Lokalizację miejsca pod ogródek gastronomiczny określa załącznik graficzny.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 17 września 2014 r. o godz. 14 00 w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim ul.Zaborska 2 – sala nr 15 (I piętro)

Przedmiotem przetargu będzie czynsz dzierżawny za całą powierzchnię gruntu przy przyjęciu czynszu netto w wysokości 3000,00 zł.
 

Dodatkowe kursy autobusów na Święto Miasta

Miejski Zakład Komunikacji w Oświęcimiu informuje, że w związku z organizowanym Świętem Miasta Oświęcim 2014, 30 i 31 sierpnia 2014 r. uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów MZK Oświęcim:

30 sierpnia 2014 r. o godz. 23.20
Z przystanku stacja BP /Konarskiego/:
Linia Nr 32 do Chełmka przez Bobrek kościół, Libiąż rondo powrót
z Chełmka przez Gorzów
 

Uroczysta Sesja Rady Miasta

W dniu 3 września 2014 r. o godz. 17.00 w sali teatralnej Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się uroczysta sesja Rady Miasta.

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Wystąpienie Prezydenta Miasta.
3. Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Oświęcim.
4. Wręczenie Medalu Miasta Oświęcim.
5. Wręczenie wyróżnień w ramach obchodów „Roku aktywności i zdrowego stylu życia”.
6. Wręczenie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym i osiągnięcia sportowe w mieście Oświęcim.
7. Wystąpienia zaproszonych gości.
8. Zamknięcie obrad.

Font Resize
Contrast