Miesiąc: marzec 2017

Sesja Rady Miasta Oświęcim

W dniu 29 marca 2017 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Miasta.
3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.
4. Informacja o realizacji w 2016 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim z dniem 1 stycznia 2014 r. Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny” – druk nr 695/17.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
5.1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Zwycięstwa – druk nr 681/17,

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 23 marca 2017 r. o godz. 15.30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim.
2. Informacja o realizacji w 2016 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim z dniem 1 stycznia 2014 r. Programu ,,Oświęcimska Karta Rodziny”.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcim. Linia 686 będzie kursować do ul. Jana Pawła II w Tychach

 MZK Tychy informuje, że 1 kwietnia 2017 r. wydłuża trasę przejazdu autobusów linii 686 do przystanku Tychy Jana Pawła II.
Od tego dnia po przystanku Tychy Wyszyńskiego autobus pojedzie ulicami: Niepodległości, Gen. Grota-Roweckiego, Jana Pawła II. Na trasie przejazdu będą przystanki: Tychy Tęcza, Tychy Urząd Miasta, Tychy Niepodległości, Tychy Gen. Grota-Roweckiego, Tychy Jana Pawła II. Analogicznie w kierunku przeciwnym. W wyniku zmiany trasy nie będzie obsługiwany przystanek Tychy Szpital Wojewódzki.

Oświęcim. Dzieci ze szkół i przedszkoli pożegnały zimę i uroczyście powitały wiosnę

 
 

Uczestnicy warsztatów pt. Panna Marzanna, zorganizowanych przez Muzeum Zamek zebrali się w pierwszym dniu wiosny na bulwarach nad Sołą. Kolorowe kukły przygotowywane przez dzieci zostały spalone. Tylko jedna z nich popłynęła do morza na znak, że do Oświęcimia zawitała już wiosna, co zostało przez najmłodszych oświęcimian przyjęte z wielką radością i gromkimi okrzykami.
 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.), a także w związku z uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XXIII/436/16 z dnia 29 czerwca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu – Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Ostatni Etap w Oświęcimiu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Granice obszaru objętego niniejszym projektem planu są zgodne z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr XXIII/436/16 z dnia 29 czerwca 2016r.. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.