Miesiąc: październik 2019

Oświęcim. Przekazano plac budowy nowemu wykonawcy. Ulica Elizy Orzeszkowej ma być gotowa na początku grudnia

Ulica Elizy Orzeszkowej

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM dokończy przebudowę ulicy Elizy Orzeszkowej. Umowa z nowym wykonawcą została podpisana 31 października. Dzisiaj zostanie też przekazany plac budowy. Inwestycja ma zakończyć się 9 grudnia. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni ulicy, budowę chodników, zjazdów, zatok postojowych oraz elementy odwodnienia i sieci kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Powstańców

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM O PRZYJMOWANIU DODATKOWYCH WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W ROKU 2019

KOMUNIKAT PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM O PRZYJMOWANIU DODATKOWYCH WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI W ROKU 2019 na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2019r. poz. 506), art.81

Oświęcim. Autor Morfiny w Alei Pisarzy

Szczepan Twardoch

Szczepan Twardoch  dołączy do grona pisarzy, którzy mają swoje tablice w Alei Pisarzy. Na wydarzenie Galeria Książki zaprasza 14 listopada o godzinie 17. Miłośnicy twórczości pisarza będą mogli wziąć udział w spotkaniu autorskim, bezpośrednio po ceremonii odsłonięcia płyty.  – Pisarstwo Szczepana Twardocha to jeden z najciekawszych fenomenów współczesnej prozy polskiej. Znakomicie oscyluje ono pomiędzy wyznacznikami

Oświęcim. Kotyliony, wianki, bawełniane torby. To wszystko będzie można własnoręcznie wykonać podczas warsztatów w bibliotece

Plakat Vivat Polonia

Galeria Książki zaprasza 8 listopada od godziny 16 do 18 na bezpłatne warsztaty niepodległościowe. – Proponujemy 120 aktywnych minut, a jako pierwsze rozpoczną się otwarte warsztaty Aktywna 11. Będziemy tworzyć kokardy narodowe, kotyliony, flagi oraz piękne, patriotyczne wianki – zachęcają organizatorzy. Z kolei na godzinę 17 zaplanowano warsztaty rękodzielnicze pn. Vivat Polonia. Jeden prowadzony przez

OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sadowej i Ceglanej

Oświęcim, dnia 22 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.96.72.2018.II OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu przy ul. Sadowej i Ceglanej Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1945 ze zm.)

Obwieszczenie – zawiadomienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego bloku gazowo-parowego o mocy 116 MWe + pismo do wiadomości

Oświęcim, dnia 24 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.13.2019.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w

Oświęcim. Zmiany w ruchu przy cmentarzach na 1 listopada

Cmentarz parafialny

Na okres Wszystkich Świętych  przewidziana jest nowa organizacja ruchu przy oświęcimskich nekropoliach. Zmiany na drogach będą obowiązywały od 31 października do 2 listopada. W rejonie cmentarza parafialnego będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Dąbrowskiego w ul. Piłsudskiego oraz skrętu w lewo i w prawo z ul. Dąbrowskiego w ul. Chopina, do której dojazd poprowadzony

Oświęcim. Odpadów roślinnych nie wolno spalać

PSZOK w Oświęcimiu

Przypominamy mieszkańcom Oświęcimia, że w mieście obowiązuje zakaz spalania pozostałości roślinnych, w tym traw i liści, które objęte są selektywną zbiórką i należą do odpadów ulegających biodegradacji. Do zbierania tych odpadów przeznaczone są worki w kolorze brązowym z napisem “Bio”, które udostępnia bezpłatnie Zakład Usług Komunalnych w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czy Biuro Obsługi