Miesiąc: październik 2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 15:10 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Domki Szeregowe i Pod Borem – ciąg dalszy. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 1530 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświecim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Sprawozdanie z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2019 r. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące

Oświęcim. Po przebudowie zmienił się wygląd ulicy Wysokie Brzegi

Ulica Wysokie Brzegi

Ulica Wysokie Brzegi, po przebudowie, została niedawno oddana do użytku. Teraz jeździ się  po niej łatwiej i bezpieczniej. Ulica ma nową nawierzchnię, chodniki, dojazdy do posesji. Przy przystanku autobusowym jest nowa wiata przystankowa. Odnowiono też sieć wodociągową i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej. Droga ułatwia dojazd do obwodnicy północnej mieszkańcom osiedla Szpitalna. Całość inwestycji zamknęła się

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 8 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.98.70.2018.II OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze

Jak zdobyć pieniądze na windę?

  Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy? W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu? Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szewczyka w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 3 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.103.6.2019.I OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szewczyka w Oświęcimiu Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 9 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.7.2019.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Obwieszczenie – zawiadomienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzeciej linii do produkcji XPS na terenie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J.

Oświęcim, dnia 9 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.7.2019.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.)