Miesiąc: październik 2019

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Środowiska i Pomocy Społecznej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 15:10 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. o godz. 15:30 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Kontrola wydatków ponoszonych na działalność społeczno-kulturalną Rad Osiedli: Domki Szeregowe i Pod Borem – ciąg dalszy. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 1530 w sali nr 39 Urzędu Miasta Oświecim przy ul. Jagiełły 25. Proponowany porządek posiedzenia: Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji. Sprawozdanie z organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich w 2019 r. Analiza projektów uchwał Rady Miasta Oświęcim. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Oświęcim. Po przebudowie zmienił się wygląd ulicy Wysokie Brzegi

Ulica Wysokie Brzegi

Ulica Wysokie Brzegi, po przebudowie, została niedawno oddana do użytku. Teraz jeździ się  po niej łatwiej i bezpieczniej. Ulica ma nową nawierzchnię, chodniki, dojazdy do posesji. Przy przystanku autobusowym jest nowa wiata przystankowa. Odnowiono też sieć wodociągową i wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej. Droga ułatwia dojazd do obwodnicy północnej mieszkańcom osiedla Szpitalna. Całość inwestycji zamknęła się kwotą blisko 3 mln zł, w tym 800 tys.

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 8 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.98.70.2018.II OGŁOSZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Sikorskiego w Oświęcimiu Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

Jak zdobyć pieniądze na windę?

  Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia! Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy? W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu? Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia, która pozwoli Ci otrzymać środki umożliwiające zakup i montaż wind, ale także

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szewczyka w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 3 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6721.103.6.2019.I OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Szewczyka w Oświęcimiu Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 9 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.7.2019.III OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.

Obwieszczenie – zawiadomienie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 października 2019 r. o wydaniu decyzji nr 5/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy trzeciej linii do produkcji XPS na terenie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J.

Oświęcim, dnia 9 października 2019 r. Znak sprawy: GA.6220.7.2019.III   OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.