Kategoria: Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (21.11.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32”, które zostało wszczęte na wniosek z dnia 30 kwietnia 2014 r. data uzupełnienia braków formalnych – wezwanie z dnia 3 kwietnia 2014 r.), Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 –

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (23.10.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 21 października 2014 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2014 o zmianie postanowienia Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r. o symbolu WAB.6747.2.2014 w zakresie terminu wykonania obowiązku usunięcia wskazanych nieprawidłowości występujących w projekcie budowlanym ze względu naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane i ustalenia nowego terminu – do dnia 14 listopada 2014 r. – po rozpatrzeniu

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.10.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wydaniu postanowienia o symbolu WAB.6747.8.2014 z dnia 26.09.2014 r. o nałożeniu na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym w terminie do dnia 06.12.2014 r. ze względu na stwierdzenie naruszenia wymogów określonych w art. 35 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Oświęcimiu” na wniosek

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Oświęcimiu w rejonie ul. Wysokie Brzegi obejmującej działkę 1007/26 o pow.697 m2, stanowiącej własność Gminy Miasto Oświęcim, ujawnionej w księdze wieczystej KR1E/00040860/2 jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Oświęcim prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu. Przedmiot sprzedaży nie jest obciążony żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi, wolny jest od praw i roszczeń osób trzecich. Działka położona

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Oświęcimiu przy ul. Chełmońskiego obejmujących: 1. działkę 714 o pow.401 m2, cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 48.770,00 zł netto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych). Wadium w pieniądzu w wysokości 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2014 r. o godz. 8.00 2. działkę 715 o pow.401

Obwieszczenie

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami),  STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 7 sierpnia 2014 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 4/14, znak: WAB.6747.3.2014, udzielającej Prezydentowi Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2, działającego przez Pełnomocnika Pana Tomasza Brzenk, reprezentującego Firmę Pracownia Projektowa Tomasz

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu

o konieczności zgłaszania zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny Szanowni Rolnicy Hodowcy zwierząt gospodarskich Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne kraju oraz bezwzględną konieczność dostosowania się do obowiązujących przepisów prawa przypominam o konieczności zgłaszania do Powiatowych Lekarzy Weterynarii zamiaru dokonania uboju zwierząt na terenie gospodarstwa w celu produkcji mięsa na użytek własny. Przypominam ponadto, że powstające przy uboju cieląt do 6 miesiąca

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (25.08.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, a) o wydaniu w dniu 20 sierpnia 2014 r. postanowienia Starosty Oświęcimskiego o symbolu WAB.6747.2.2014 o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32”, na wniosek z dnia 12 marca 2014 r. (uzupełnionego w dniu 30 kwietnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 kwietnia 2014 r.), złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa

OBWIESZCZENIE STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO (18.08.2014 r.)

Zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 30 czerwca 2014 r. (uzupełnionego w dniu 06 sierpnia 2014r. zgodnie z wezwaniem z dnia 21 lipca 2014r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Artura Kurdziel reprezentującego biuro projektowe „Konstruktor”, z siedzibą w 32-500 Chrzanów, ul. Kolonia Stella 26 – działającego w imieniu

OBWIESZCZENIE STAROSTY OŚWIĘCIMSKIEGO (11.08.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI Zawiadamia o wydaniu w dniu 7 sierpnia 2014 r. decyzji Nr 4/14 na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu od km 0+012,65 do km 1+ 376,68”, na wniosek z dnia 8 kwietnia 2014 r., (uzupełniony w dniu 26 maja 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 28 kwietnia 2014 r.) złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Tomasza Brzenk reprezentującego Firmę Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk,