Kategoria: Ogłoszenia

Pomoc finansowa dla spółek wodnych

Prezydent miasta Oświęcim ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu miasta Oświęcim dla spółek wodnych w 2015 roku. Na podstawie art 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), uchwały Nr XIII/215/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu

Obwieszczenie Wojewody Małopolski (19.02.2015r.)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 klasy technicznej G od odc. ref. 010 km 1+146.78 do km 1+291.65 z drogami gminnymi: istniejącą (ul. Kamieniec) klasy technicznej L oraz projektowaną przedłużenie ul. Batorego) klasy technicznej Z na skrzyżowanie typu rondo wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, w ramach

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (17.02.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 12.02.2015 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego nr 5/15 na realizację inwestycji drogowej pn.: “Rozbudowa drogi ul. Niwa Monowicka od km 0+000,00 do km 0+190,000 (odcinek A-B) oraz od km 0+000,00 do km 0+081,72 (odcinek C-D), na wniosek z dnia 19.11.2014 r. (uzupełnionego w dniu 12.12.2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 03.12.2014 r.), złożonego przez Pana Marcina Hajost reprezentującego Pracownię Inżynierską S1 Marcin Hajost, ul. Barlickiego 15/6, 43-300 Bielsko-Biała –

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (16.02.2015r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 21 stycznia 2015 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/15, znak: WAB.6747.2.2014, udzielającej Prezydentowi Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2, działającego przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Katowickiej 202 (upoważnienie Nr 0052.153.2012 z dnia 10 kwietnia 2012 r.) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 –

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.02.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 09.01.2015 r. została wydana decyzja Nr 2/15 o symbolu WAB.6747.8.2014 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa drogi gminnej klasy D od km 0+025,80m do km 0+190,60m ul. Nowej wraz z budową chodnika, budową kanalizacji deszczowej, rozbudową oświetlenia ulicznego”, na wniosek z dnia 30 czerwca 2014 r. (uzupełniony w dniu 06 sierpnia 2014r. zgodnie z wezwaniem z dnia 21 lipca 2014 r.), złożony do Starosty Oświęcimskiego

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (02.02.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 08.01.2015 r. została wydana decyzja Nr 1/15 o symbolu WAB.6747.4.2014 o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulic klasy L,w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem dla 54KD, budowa skrzyżowań ulicy Sikorskiego z ulicą Wilkosza oraz 54KD budowa ścieżki

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (26.01.2015 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia o wydaniu w dniu 21 stycznia 2015 r. decyzji Nr 3/15 na realizację inwestycji drogowej pn.: „budowa ul. Krasińskiego w Oświęcimiu w km 0+000,00 – km 1+257,32” na wniosek z dnia 12 marca 2014 r. (uzupełniony w dniu 30 kwietnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 3 kwietnia 2014 r.), złożonego do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Jarosława Saternus reprezentującego Firmę DROCAD Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (17.12.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ul. Niwa Monowicka od km 0+000,00 do km 0+190,00 (odcinek A – B) oraz od km 0+000,00 do km 0+081,72 (odcinek C – D)”, na wniosek z dnia 19.11.2014 r., (uzupełnionego w dniu 12.12.2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia 03.12.2014r.) złożony do Starosty Oświęcimskiego – Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przez Pana Marcina Hajost reprezentującego pracownię Inżynierską

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (09.12.2014 r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 05.12.2014 r. zostało wydane ponowne zawiadomienie znak: WAB.6747.8.2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wyłączeniem z zakresu inwestycji działki o numerze ewidencyjnym: 1478/21 oraz zawiadomienie znak: WAB.6747.8.2014 o możliwości zapoznania się z całością zebranych dowodów w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej w Oświęcimiu” na wniosek z dnia 30 czerwca 2014 r. (uzupełniony w dniu 06 sierpnia 2014 r. zgodnie z wezwaniem z dnia

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego (25.11.2014r.)

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że w dniu 18.11.2014 r. zostało wydane postanowienie Starosty Oświęcimskiego znak:WAB.6747.4.2014 o podjęciu postępowania administracyjnego oraz ponowne zawiadomienie znak: WAB.6747.4.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych Chodniki i Sikorskiego w Oświęcimiu” polegająca na budowie ulic klasy L, w tym: budowa nowej jezdni ulic Chodniki i Sikorskiego wraz z chodnikami i zjazdami, budowa skrzyżowania w/w ulic wraz z wlotem