Miesiąc: czerwiec 2011

Małopolskie Wektory dla Urzędu Miasta Oświęcim

 

  

Ideą konkursu Małopolskie Wektory Współpracy jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez doskonalenie zasad i form współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Konkurs wyłoni najlepsze, wzorcowe przykłady współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w danym roku.

 

Jest to bardzo dobra okazja, by poddać ocenie tę ważną dla każdej lokalnej społeczności sferę, jaką jest angażowanie organizacji społecznych w realizację zadań publicznych.

 

Cel Konkursu:

Promowanie najlepszych przykładów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

 

Kto może wziąć udział w Konkursie?

Do udziału zapraszamy każdy Urząd Miasta/Gminy oraz Starostwo Powiatowe z województwa małopolskiego.

 

Przebieg Konkursu:

Spis kontrolny

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.
Spisem kontrolnym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wylosowanych do tego spisu.
Celem spisu kontrolnego jest sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, realizowanego od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Stosownie do art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zmn.) zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 25.05.2011r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 3/11, znak: WAB.6747.3.2011, udzielającej Zarządowi Powiatu Oświęcimskiego, 32-600 Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10 zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ulic: Pilata i Olszewskiego, jako dróg powiatowych klasy Z w Oświęcimiu od km 0+000,00 do km 0+959,00, w tym: przebudowa trzech skrzyżowań na małe ronda (dotyczy skrzyżowań: z ul. Słowackiego, z ul. Sobieskiego i z ul. Śniadeckiego, oraz skrzyżowania ul. Pilata z ul. Nojego), przebudowa nawierzchni jezdni, zatok postojowych oraz autobusowych, budowa ścieżek rowerowych, przebudowa chodników i zjazdów, przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przyłączy kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci cieplnej, sieci teletechnicznej, sieci elektrycznej, oraz sieci gazowej.

Informacja dla przedsiębiorców

Od 1 lipca 2011 roku rozpoczyna działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki (MG) w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl/ ).
Od 1 lipca do końca 2011 roku będzie trwało przenoszenie danych z ewidencji gminnych do CEIDG o funkcjonujących przedsiębiorcach (aktywni i zawieszeni).
Z dniem przeniesienia do CEIDG wpisu, wójt, burmistrz, prezydent miasta przestaje być organem ewidencyjnym dla przedsiębiorcy, którego wpis przeniesiono. Do 31 grudnia 2011 r. w zakresie wpisów nie przeniesionych do CEIDG, wójt, burmistrz, prezydent miasta pozostaje organem ewidencyjnym i rejestruje zmiany we wpisach.Obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 (publikowany w CRD ePUAP) w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Font Resize
Contrast