Miesiąc: wrzesień 2011

Zamkowe wieczory muzyczne


Muzeum Zamek oraz Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego zapraszają 30 września o godzinie 18 do sali reprezentacyjnej na wieczór poświęcony Poli Bukietyńskiej, oświęcimianki, jednej z najwybitniejszych polskich solistek operowych, absolwentki liceum.
Postać artystki przybliży Sławomir Pietras – Dyrektor Polskich Teatrów Operowych.
Repertuar Poli Bukietyńskiej wykona solistka Opery Śląskiej w Bytomiu Mariola Płazak – Ścibich przy akompaniamencie Larisy Czaban.
 

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Oświęcim

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. z.), oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227),  a także w nawiązaniu do uchwały Rady Miasta Oświęcim Nr LXIII/630/06 z dnia 31 maja 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu, obejmującego Pomnik Zagłady, na którego obszarze położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną ustaloną rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 1999r., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego

Na podstawie art. 11f. ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194, ze zm.), art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 95 ust. 3 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), STAROSTA OŚWIĘCIMSKI zawiadamia, że 21 września 2011 r., została wydana decyzja Starosty Oświęcimskiego Nr 5/11, znak: WAB.6747.3.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego Nr 1887 K jako dróg powiatowych klasy Z od km 0+000,00 do km 0 + 959,00 – Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I” – po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.08.2011 r. Zarządu Powiatu w Oświęcimiu działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Birtus – Pro Bud Biuro Projektów, ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków – o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: „Rozbudowa ulic Pilata i Olszewskiego Nr 1887 K jako dróg powiatowych klasy Z od km 0+000,00 do km 0 + 959,00 – Inwestycja realizowana w ramach zadania: „Przebudowa ulic Pilata i Olszewskiego w Oświęcimiu – etap I”

Wspólnie na rzecz nowego wzrostu

Parlament Europejski, Komisja Europejska, Polska Prezydencja w Radzie UE zapraszają na Forum Rynku Wewnętrznego Single Market Forum (SIMFO), które odbywa sie w dniach 3–4 października 2011 r. w 
Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, ul. Krupnicza 33).

Celem SIMFO jest wsparcie i rozwój jednolitego rynku poprzez wzrost świadomości przedsiębiorców i obywateli w kwestii dostępnych im praw i możliwości.

 

Oświęcimski Gołąbek Pokoju z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju

Około 450 uczniów z oświęcimskiej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Orędowników Pokoju utworzyło gołębia pokoju na boisku szkolnym. Gołąb jest dominującym elementem miejskiego logo. W ten sposób uczniowie uczcili Międzynarodowy Dzień Pokoju obchodzony 21 września.  Akcja została uwieczniona pamiątkową fotografią. Młodzi Oświęcimianie przygotowywali się do tego wydarzenia przez kilka dni, ćwicząc ustawienie w kształcie gołębia oraz przygotowując nakrycia głowy w kolorze miejskiego logo.

Klucznikowska po przebudowie

 

Zakończona została przebudowa ulicy Klucznikowskiej w Starym Mieście.  Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni ulicy, chodnika z kostki brukowej oraz wjazdów do posesji. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach własnych środków wykonało remont kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej.

Są pieniądze na inwestycje z OSPR

 

O założeniach i finansowaniu zadań w ramach IV etapu Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego, przyjętego przez rząd RP 2 sierpnia rozmawiali w oświęcimskim zamku zamku jego beneficjenci. Są nimi miasto Oświęcim, starostwo powiatowe, gmina Oświęcim, urząd marszałkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Do miasta i gminy Oświęcim w  przeciągu najbliższych czterech lat wpłynie ponad 33 mln zł z budżetu państwa.

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 20 września 2011 r. o godz. 15.30 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu przy ul. Kolbego 8.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Działalność Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Font Resize
Contrast