Miesiąc: grudzień 2011

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Prezydent Miasta Oświęcim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych obejmujących działki: pgr 229/484 o pow.4503 m2 KR1E/00003907/3 i pgr 229/490 o pow.5746 m2 KR1E/00034351/6 stanowiących własność Gminy Miasto Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim obręb Stare Stawy, położonych w Oświęcimiu przy ul. Królowej Jadwigi.

Pomaganie jest fajne

 

W Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się Oświęcimska Gala Wolontariatu  i Służb Społecznych „Pomaganie jest fajne”.
Celem Gali było promowanie idei niesienia pomocy innym oraz wyróżnienie osób szczególnie zaangażowanych w pomaganie.
Prezydent miasta Janusz Chwierut skierował do wszystkich pracowników służb społecznych i wolontariuszy słowa uznania za ich pracę i zaangażowanie, podziękował za trud wkładany każdego dnia oraz życzył dalszej owocnej działalności na rzecz innych.
 

Otwarcie “Białego Orlika”


Uroczyste otwarcie lodowiska „ Biały Orlik” na Zasolu odbędzie odbędzie się 12 grudnia  o godzinie 15. W programie pokazy zawodników Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego  „Unia” oraz ślizgawka przy muzyce dla wszystkich mieszkańców bez względu na wiek. 
Wstęp na lodowisko jest bezpłatny, a będzie można z niego korzystać do połowy marca 2012 roku. 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 15.30 w Sali Ślubów Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim (w zakresie strefy C1, E4 oraz obszaru MN leżącego w strefie A1).
2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim

Posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011 r. o godz. 15.30 w sali Nr 15 Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Analiza stanowiska Prezydenta Miasta do wniosków Komisji do projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2012 r.
2. Analiza projektów uchwał Rady Miasta.
3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu zmiany planu miejscowego do publicznego wglądu

Ogłoszenie
Prezydenta Miasta Oświęcim
 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) a także w nawiązaniu do uchwały Nr VII/75/11 z dnia 30 marca 2011 r., oraz art. 39, 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu dla terenu leżącego przy skrzyżowaniu ulic Sadowej,  Zatorskiej i Batorego
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

Jest plan zagospodarowania przestrzennego dla Pomnika Zagłady

 

Na ostatniej sesji radni podjęli uchwałę o przyjęciu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla Pomnika Zagłady wraz ze strefą ochronną. Tym samym zakończył się trwający blisko 10 lat proces jego uchwalania.  
-To bardzo ważna uchwała. Plan reguluje bowiem wszelką działalność gospodarczą, porządkuje sprawy inwestycyjne  i usprawnia funkcjonowanie w tym obszarze – mówi Janusz Chwierut, pełniący funkcję prezydenta Oświęcimia.

 

fot. PMAB

Wyremontowany kolejny odcinek ul. Zwycięstwa


Kolejny 300 metrowy odcinek drogi powiatowej – ulicy Zwycięstwa w dzielnicy Dwory został oddany do użytku.

Inwestorem był Zarząd Dróg Powiatowych.
Podobnie, jak w przypadku wcześniejszych robót na tej ulicy, w kosztach jego remontu partycypowało miasto, przeznaczając tylko w tym roku 193 tys. zł. Całość inwestycji wyniosła 673 tys. zł.

 

 

fot. starostwo powiatowe

Font Resize
Contrast