Sesja Rady Miasta Oświęcim odbywająca się w dniu 27 marca 2019 r.

kiedy: 27 marca 2019

w godzinach - 14:00 - 16:00

gdzie: Oświęcimskie Centrum Kultury

W dniu 27 marca 2019 r. o godz. 14.00 w sali Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24 odbędzie się sesja Rady Miasta.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Miasta.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Oświęcim.

4. Informacja o realizacji w 2018 r. uchwały Nr XL/746/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Oświęcim Programu „Oświęcimska Karta Rodziny” – druk nr 119/19.

5. Sprawozdanie z realizacji ,,Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018 r. – druk nr 122/19.

6Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

6.1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych z wyłączeniem obszaru w rejonie ul. Zatorskiej, Zaborskiej, Batorego i Królowej Jadwigi a także obszarów, dla których znajdują się opracowaniu oraz obowiązują, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – druk nr 125/19,

6.2. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia – druk nr 118/19,

6.3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy o dzierżawę gruntu położonego Oświęcimiu przy ul. Obozowej na okres od 1 maja 2019 r. do dnia 31 października 2019 r. – 124/19,

6.4. uchylenia uchwały Nr IV/59/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. – druk nr 120/19,

6.5. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny na terenie miasta Oświęcim za rok 2018 wraz z wykazem potrzeb związanych z realizacją zadań w tym zakresie – druk nr 121/19,

6.6zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Oświęcim – druk nr 123/19,

6.7emisji obligacji o wartości nominalnej 9 500 000 złotych – druk nr 127/19,

6.8zmiany Uchwały Nr IV/50/19 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2019-2029 – druk nr 128/19,

6.9. zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 – Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. – druk nr 126/19.

7. Interpelacje:

         7.1. odpowiedzi na interpelacje radnych,

         7.2. interpelacje radnych.

8. Informacje, wnioski, zapytania i inicjatywa uchwałodawcza radnych.

9. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał na sesję: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/BIP.aspx?Sel=6423&ident=16476

Koszt