Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029

 

Nazwa zadania:
„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022–2029”

Beneficjent:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
29 września 2023 r.

Opis inwestycji:
Inwestycja polega na budowie budynku przeznaczonego na żłobek i przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oświęcim na osiedlu Stare Stawy przy ul. Ceglanej. Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę wolnostojącego budynku żłobka i przedszkola z dachem zielonym użytkowym w południowym skrzydle budynku, wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektryczną, teletechniczną (niskoprądową), odgromową. Inwestycja obejmuje także budowę: drogi pożarowej, miejsc postojowych na samochody osobowe, miejsc postojowych na rowery, placu zabaw, wiaty przeznaczonej do zajęć dla dzieci, instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej wraz z oświetleniem terenu oraz zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury.

Dofinansowanie z Programu MALUCH+ jest przeznaczone wyłącznie na sfinansowanie kosztów dotyczących budowy żłobka, a jego efektem jest utworzenie 96 nowych miejsc opieki w dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Grupy docelowe:
Z realizacji Zadania skorzystają dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także ich rodzice i opiekunowie.

Cel zadania:
Utworzenie 96 nowych miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Wartość zadania:
Łączny koszt całej inwestycji: 15.551.385,40 zł, w tym koszt budowy żłobka: 7.725.640,88 zł.

Wartość dofinansowania:
KPO – 3.442.752,00 zł
BP – 464.496,10 zł

Okres realizacji:
2022-2024

#NextGenerationEU