Droga za Kauflandem

Nazwa projektu:
„Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim”

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
9 lipca 2021 r.

Kwota dofinansowania ogółem:
1.753.984,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:
3.569.640,02 zł

Opis projektu:
Celem przedmiotowego projektu jest budowa drogi gminnej o długości 606 m, wraz z budową chodników, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudową wodociągu.
Efektem przeprowadzonych prac będzie przebudowana ulica, która poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu i wpłynie na usprawnienie ruchu kołowego.