Droga za Kauflandem

Nazwa projektu:
„Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim”

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Wnioskodawca:
Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
9 lipca 2021 r.
(Aneks nr 1 z dnia 6 października 2021 r.)

Kwota dofinansowania:
zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie: 1.185.437,00 zł
ostatecznie po końcowym rozliczeniu: 1.175.873,88 zł

Całkowita wartość inwestycji po końcowym rozliczeniu:
2.890.887,53 zł

Opis projektu:
Celem przedmiotowego projektu była budowa drogi gminnej o długości 606 m, wraz z budową chodników, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej oraz przebudową wodociągu.
Efektem przeprowadzonych jest przebudowana ulica, która wpłynęła na usprawnienie ruchu kołowego.