Instytucje wspomagające osoby niepełnosprawne

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu

 

Przy PCPR, który sprawuje obsługę finansowo-kadrową działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu. W procesie orzekania bierze udział piętnastu członków Zespołu powołanych przez starostę a wśród nich lekarze, psycholodzy, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz pracownicy socjalni.

Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności a mianowicie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Uzyskanie jednego z powyższych stopni pozwala na korzystanie z szeregu form pomocy, ulg i uprawnień, takich jak, np.

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu

 

Przy PCPR, który sprawuje obsługę finansowo-kadrową działa Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu. W procesie orzekania bierze udział piętnastu członków Zespołu powołanych przez starostę a wśród nich lekarze, psycholodzy, doradcy zawodowi, pedagodzy oraz pracownicy socjalni.

Zespół wydaje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności a mianowicie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Uzyskanie jednego z powyższych stopni pozwala na korzystanie z szeregu form pomocy, ulg i uprawnień, takich jak, np.

 

 • ulgi komunikacyjne, podatkowe, zwolnienia z opłat radiowo-telewizyjnych
 • możliwość uczestnictwa w terapii zajęciowej,
 • możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia ( np. w zakładzie pracy chronionej czy zakładzie aktywizacji zawodowej), możliwość korzystania ze szkoleń (w tym specjalistycznych), przyjęcie do ośrodków szkolenia zawodowego, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnym,
 • świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – np. renta socjalna, zasiłek stały wyrównawczy,
 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • zasiłek pielęgnacyjny,
 • korzystanie ze środowiskowego systemu wsparcia w samodzielnej egzystencji, tj. z usług socjalnych i opiekuńczych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
 • możliwość wyrobienia karty parkingowej

 

Od 2002 roku Zespół orzeka o niepełnosprawności dzieci do lat 16-tu .

 

Orzekanie o niepełnosprawności jest podstawą do wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego a wskazania zawarte w orzeczeniu o niepełnosprawności dotyczące konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji, stanowią podstawę do wypłaty zasiłku stałego w MOPS. W orzeczeniach o niepełnosprawności zawarte są również wskazania dotyczące konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze a także możliwości wyrobienia karty parkingowej. 

 

Powiatowy Zespół wydaje również legitymacje dokumentujące niepełnosprawność osobom, które nie ukończyły 16-go roku życia oraz dokumentujące stopień niepełnosprawności osobom po 16-tym roku życia. W/w legitymacje upoważniają do ulgowych przejazdów środkami PKS, PKP oraz komunikacja miejską. 

 

 

 
Zakłady Pracy Chronionej.
 
Zakłady Pracy Chronionej zatrudniające osoby niepełnosprawne na terenie Powiatu Oświęcimskiego
 
1. Spółdzielnia Inwalidów Metalowo – Elektryczno – Chemiczna „SIMECH”
Babice, ul. Zakładowa 1
gm. Oświęcim
tel. 033/8430054;
 
2. „METCHEM” Sp. z o.o.
32-650 Kęty
ul. Partyzantów 17 a
tel. 033/845-11-15 
e-mail: metchem@metchem.pl
 
3. „HUTNIK-USŁUGI” Sp. z o.o.
32-650 Kęty
ul. Kościuszki 111
tel. 033/8446647
 
4. „STENA-ALCOPPER” Sp. z o.o.
32-640 Zator
Trzebieńczyce 72
tel. 033/8410471
 
5. “KENTPOL – Żywiecki Kryształ” Sp. z o.o. w Andrychowie
Z-d Produkcyjny w Kętach
ul. Fabryczna 8
tel. 033/8451156, 
e-mail: kentpol@m.pl
 
6. „HASTE” Z-d Prod.-Handl.-Usł.”
Stefan Hankus
32-650 Kęty
Os. Kamieniec 29
tel. 033/8452869
 
7. Firma Prawnicza „GWARANT“ s.c. w Tychach
Oddział w Oświęcimiu
32-600 Oświęcim
ul. Jagiełły 24
tel. 033/8426091; 032/2170805; 
e-mail: 57207678@pro.onet.pl
 
8. NTB s.c. Głogów Młp. Oddz. w Chełmku
32-580 Chełmek
Pl. Kilińskiego 1
tel. 033/846133; 017/8517431
 
9. Przeds. Prod.-Handl.-Usł. „KARTONEX” Sp. z o.o. Z-d w Łękach
34-120 Andrychów
ul. Batorego 24
tel. 033/8428420
 
10. Spółdzielnia Inwalidów „DOMENA”
32-600 Oświęcim
ul. Dąbrowskiego 3
tel. 033/8443734
 
11. Agencja Ochrony „KOMES” Bielsko-B.
Oddział Oświęcim
32-600 Oświęcim
ul. Krótka 3
tel. 033/8431972
 
Informacja na temat zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Wydział Edukacji, Zdrowia i Spraw Spolecznych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, tel. 033 844 97 03-08

Wydawanie kart parkingowych.
 
Osoba niepełnosprawna, o której mowa w Art. 8 ust 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym (patrz: akty prawne), może ubiegać się o uzyskanie Karty Parkingowej, która uprawnia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju.
 
Na podstawie § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrzych i Administracji z dn.31.07.2002 ws. znaków i sygnałów drogowych Dz.U,. Nr 170, poz. 1393) osoby niepełnosprawne kierujące pojazdami i kierujący przewożący osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami:
– Znak B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach"
– Znak B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych"
– Znak B-3a "zakaz wjazdu autobusów"
– Znak B-4 "zakaz wjazdu motocykli"
– Znak B-10 "zakaz wjazdu motorowerów"
– Znak B-35 "zakaz postoju"
– Znak B-37 "zakaz postoju w dni nieparzyste"
– Znak B-38 "zakaz postoju w dni parzyste"
– Znak B-39 "strefa ograniczonego postoju"
 
 
Zadania PCPR z zakresu rehabilitacji społecznej 
 
Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 97 z dnia 9 października 1997r. z późn. zm.) do zadań PCPR z zakresu rehabilitacji społecznej należy dofinansowanie:
 
 • uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
 • zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dla indywidualnych odbiorców
 • kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.
 
Ad.I. O dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli:
 
 • posiada grupę inwalidzką, bądź ustalony stopień niepełnosprawności
 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza,
 • średni miesięczny dochód netto nie przekracza, z zastrzeżeniem pkt 4, kwoty:
a. 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b. 65% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – w przypadku osoby samotnej,
 • wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w przypadku przekroczenia dochodu, o którym mowa w pkt 3, pomniejsza się o kwotę tego przekroczenia. 
 
Wnioski o dofinansowanie składa się w roku, w którym planowany jest turnus rehabilitacyjny.
 
Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi do :
 
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osoby do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 • 23% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 • 18% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – dla osoby niepełnosprawnej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności, zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej. Dofinansowanie do tej formy pomocy przyznawane jest nie częściej niż jeden raz w roku.
 
Ad.II. O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:
 
 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 • Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych składa się do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
 
Ad.III. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (rowery i piłki rehabilitacyjne, rotory, zestawy do ćwiczeń kończyn, itp.)mogą ubiegać się:
 
 • osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli dochód tych osób nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w ust. I pkt 3,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł oraz udokumentują zapewnienie właściwych warunków lokalowych i technicznych do realizacji zadania. 
 
Osoby niepełnosprawne składają wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w każdym czasie, a podmioty, o których mowa w pkt 2 – do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 
O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli ich dochód nie przekracza odpowiednio kwot, o których mowa w ust. I pkt 3.
 
Osoby niepełnosprawne składają wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w każdym czasie.
 
Wysokość dofinansowania jest obliczana wg zasad obowiązujących w odrębnych przepisach. Dofinansowaniem objęte być mogą wyłącznie te przedmioty, które znajdują się w wykazie limitów cenowych ustalanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Do przedmiotów i środków pomocniczych zaliczamy m.in.: buty ortopedyczne, kule, protezy, lupy, pieluchomajtki., materace przeciwodleżynowe.
 
Ad.IV.O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.
 
Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Likwidacja barier architektonicznych polega na np. : budowie podjazdu dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, oporęczowaniu ciągów komunikacyjnych, przebudowie łazienki, zamontowaniu windy.
 
O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, niewidome, niedowidzące oraz z dysfunkcją narządu słuchu. Do przedmiotów objętych dofinansowaniem należą m.in. telefony dla osób niedowidzących lub niedosłyszących, aparaty słuchowe, indywidualne urządzenia akustyczne przybliżające dźwięki (działające na FM lub podczerwień), urządzenie wspomagające „Sam”.
 
Osoby niepełnosprawne składają wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i w komunikowaniu się w każdym czasie. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 
Ad. V. Warsztat terapii zajęciowej to placówka stwarzająca osobom niepełnosprawnym, w szczególności upośledzonym intelektualnie, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
 
Osoby niepełnosprawne kierowane są do warsztatu na podstawie wskazania zawartego w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
 
Warsztaty mogą być organizowane przez jednostki organizacyjne samorządu, fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.
 
Koszty utworzenia, działalności warsztatów terapii zajęciowej finansowane są ze środków PFRON, a począwszy od roku 2005 przy współudziale środków samorządu lub pochodzących z innych źródeł.
 
 
Usługi świadczone przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dla osób niepełnosprawnych.
 
Rejestracja osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy.
 
Aby korzystać z pełnego zakresu usług należy przede wszystkim zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy. Chcąc dokonać rejestracji należy przedłożyć komplet niezbędnych dokumentów:
 
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości / paszport, prawo jazdy /
 • świadectwo szkolne, dyplom ostatnio ukończonej szkoły /oryginał /
 • świadectwa pracy i inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia / oryginały /
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – decyzja z Urzędu Miasta/Gminy o wyrejestrowaniu działalności oraz zaświadczenie z ZUS o okresach składkowych wraz z wysokością podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i informacją o opłaceniu składek
 • w przypadku pobierania / po ustaniu zatrudnienia / zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczeń rehabilitacyjnych – zaświadczenie z ZUS lub zakładu pracy z informacją o okresie pobierania zasiłku/świadczenia wraz z wysokością podstawy. Po świadczeniach chorobowych trwających dłużej niż 30 dni – zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia zatrudnienia
 • dokument stwierdzający przeciwwskazania do wykonywania określonych prac jeżeli takie przeciwwskazania istnieją
 • w przypadku utraty prawa do renty z tytułu niepełnosprawności – decyzje ZUS o przyznaniu i wstrzymaniu renty lub zaświadczenie ZUS o okresie pobierania renty
 • osoby niepełnosprawne – aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i decyzja ZUS w przypadku przyznanej renty
 • numer NIP
 
Po dokonaniu rejestracji pracownik Urzędu wyznacza termin kolejnej wizyty dla potwierdzenia gotowości do podjęcia zatrudnienia i skorzystania z usług w zakresie pośrednictwa pracy.
 
Zarejestrowanej osobie niepełnosprawnej przyznawany jest status:
 
bezrobotnego – to osoba zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, pozostająca bez pracy i nie posiadająca uprawnień do świadczeń pieniężnych z tytułu przyznanego stopnia niepełnosprawności / renta, zasiłek stały / lub
poszukującego pracy – to osoba niezatrudniona zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia, posiadająca uprawnienia do pobierania świadczeń z tytułu niepełnosprawności / renta, zasiłek stały / lub osoba zatrudniona zgłaszająca zamiar i gotowość do podjęcia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wyższym wymiarze czasu pracy, dodatkowego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 
Do wypłaty zasiłku dla bezrobotnych oraz innych świadczeń pieniężnych określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uprawnione są jedynie osoby bezrobotne i spełniające ustawowe warunki do jego przyznania.