MIEJSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ "NOWE DWORY"

 


 

Nazwa projektu:

„Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory"

– projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej,

Schemat B:

strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

Beneficjent:

Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

29 czerwca 2012r.

Całkowity koszt projektu:

16.425.376,54 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

9.372.829,23 PLN

Okres realizacji:

2012-2015

Charakterystyka projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksowe zagospodarowanie południowej części MSAG w Oświęcimiu oraz budowę Inkubatora Przedsiębiorczości w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem za zadania:

 


 

Nazwa projektu:

„Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory"

– projekt współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4: Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego. Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej,

Schemat B:

strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha

Beneficjent:

Gmina Miasto Oświęcim, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 2

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

29 czerwca 2012r.

Całkowity koszt projektu:

16.425.376,54 PLN

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

9.372.829,23 PLN

Okres realizacji:

2012-2015

Charakterystyka projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje kompleksowe zagospodarowanie południowej części MSAG w Oświęcimiu oraz budowę Inkubatora Przedsiębiorczości w trybie „zaprojektuj i wybuduj” z podziałem za zadania:

Zadanie nr 1 Budowa infrastruktury technicznej dla Strefy Aktywności Gospodarczej:
-budowa drogi wewnętrznej
-budowa chodnika jednostronnego
-budowa kanalizacji opadowej
-budowa oświetlenia ulicznego
-budowa kolektora kanalizacji sanitarnej

Zadanie nr 2 Budowa inkubatora przedsiębiorczości w ramach Strefy Aktywności Gospodarczej:
-budowa Inkubatora Przedsiębiorczości wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym: budynek główny, 2 budynki -halowe, drogi i place wewnętrzne, ogrodzenie, wyposażenie
-budowa infrastruktury drogowej i zaopatrzenia w media w tym: droga wewnętrzna, chodnik jednostronny,

-oświetlenie uliczne, kanalizacja opadowa i sanitarna, zatoki i przystanki autobusowe

W wyniku realizacji zaktywizowane zostanie ok 20 ha terenu, co umożliwi wzmocnienie potencjału gospodarczego. Powstanie drugi inkubator przedsiębiorczości oraz wybudowana zostanie droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych wraz z infrastrukturą.  

 

Źródło: Wydział IM