Oferta I – 2

Nazwa oferty:
Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory – tereny od ulicy Pod Borem do obszaru objętego SSE

 

Nazwa oferty:
Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory – tereny od ulicy Pod Borem do obszaru objętego SSE

 


1. Lokalizacja
Miasto Oświęcim ulica Fabryczna – droga krajowa nr 44
 
2.  Stan prawny nieruchomości
własności:
osoby fizyczne
Miasto Oświęcim
 
3. Powierzchnia całkowita
około 18 ha
 
4.  Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
Jednostka 1 UP
– teren zabudowy produkcyjno-usługowej
(Uchwała Rady Miasta nr L/510/05 z 26 października 2005 r.)
 
5. Forma nabycia nieruchomości
własności osób fizycznych – sposób udostępnienia terenu do ustalenia między właścicielem a inwestorem
W Urzędzie Miasta Oświęcim gromadzona jest baza danych osób fizycznych wyrażających chęć zbycia nieruchomości
na przedmiotowym obszarze (kontakt w tej sprawie jak w pkt .11 )
własności gminne – sprzedaż w drodze przetargu
 
6. Charakterystyka nieruchomości:
– kształt działki
– regularny zbliżony do prostokąta;
– rodzaj gruntów
– R III, RIVa,IVb,V, ŁIII.
– zadrzewienie
– nieliczne samosiejki
– zabudowania
– w terenie znajdują się niezagospodarowane zabudowania
– ograniczenia
– lokalizacja budynków z uwzględnieniem nieprzekraczalnej
linii zabudowy położonej w odległości 6 m od linii rozgraniczającej zabudowy,
maksymalna wysokość budynków – 15m,
geometria dachów dowolna,
udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30%
powierzchni działki budowlanej
wskaźnik w zakresie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych:
– rzemiosło usługi – 3 miejsca /100 m2 powierzchni użytkowej
– zakład przemysłowy, rzemiosło produkcyjne – 1 stanowisko / 3 zatrudnionych
– place składowe i magazyny 4,5 miejsca / 1000 m2
 
7.  Infrastruktura techniczna:
dostępność komunikacyjna
– ulica Fabryczna, droga krajowa nr 44
– ulica Pod Borem, droga klasy lokalnej
 
energia elektryczna
transformatory:
po stronie północnej ul. Fabrycznej – moc wg. zapotrzebowania Inwestora
(Energetyka Dwory Sp. z o.o. tel. 33 8472770);
w terenie 15 kV– możliwa rozbudowa wg. zapotrzebowania Inwestora
(ENION S.A. Beskidzka Energetyka tel. 33 8475600) 
 
sieć teletechniczna
konieczna rozbudowa sieci teletechnicznej
 
gaz
zaopatrzenie w gaz nastąpi z sieci średnioprężnej zasilanej ze stacji redukcyjno – pomiarowej zlokalizowanej na terenie osiedla Monowice. Zasilanie nowych odbiorców wymagać będzie rozbudowy sieci gazowej.
(Rozdzielnia Gazu w Oświęcimiu tel. 33 8444770
  
woda
wodociąg Ø 300 mm w ulicy Fabrycznej i w ulicy Pod Borem (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  tel. 33 8432814)
 
kanalizacja i oczyszczanie ścieków
kanalizacja deszczowa Ø 800 mm w ulicy Fabrycznej, kolektor sanitarny Ø 400 mm w ulicy Fabrycznej
(Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
tel.33 8432814)
parametry odbioru ścieków ustala się indywidualnie dla danego przedsiębiorstwa w zależności od typu inwestycji
(Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o.
Tel. 33 8473433)

 

sieć ciepłownicza
możliwość przyłączenia do istniejącej sieci w ulicy Pod Borem
(Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
tel. 33 8424515)

inne
dodatkowe media dostępne od SYNTHOS S.A. oraz spółek zależnych:
– para technologiczna (wysoko i niskociśnieniowa)
– gaz (metan, gaz kopalny)
– woda (pitna, chłodząca, zdemineralizowana)
– azot i sprężone powietrze
– kanalizacja chemiczna
(SYNTHOS S.A. tel. 33 8441821)

 

8.  Bezpośrednie otoczenie
teren usytuowany jest w przemysłowej części miasta w  sąsiedztwie SYNTHOS S.A (dawniej Firma Chemiczna DWORY S.A.) i innych licznych firm produkcyjnych, usługowych i handlowych powstałych na terenie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory
 
9. Proponowane zagospoda­rowanie
produkcja, logistyka.
 
10. Szacunkowa wartość
grunty osób fizycznych – cena do ustalenia pomiędzy sprzedającym a inwestorem
grunty komunalne według operatu szacunkowego
 
11.  Kontakt

Katarzyna Kuci 
Wydział Mienia Komunalnego – Urząd Miasta Oświęcim,
ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim
tel. 0-33 8429219,
e-mail: katarzyna.kuci@um.oswiecim.pl