Oświęcimskie instytucje o Forum

ks. Jan Nowak, dyrektora Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

– Centrum Dialogu i Modlitwy, jako miejsce spotkań edukacyjno – religijnych, prowadzące działalność oferującą głębokie doświadczenie obcowania z przeszłością, rodzącą się ze zmagania z raną, jaką jest problem zła. Jest to tak, jakby ta wojna i związane z nią wydarzenia pozostawiały za sobą ślad z którymi nieustannie musimy się zmagać. Jedną z form podjęcia tego zagadnienia jest świadomość praw należnych każdemu człowiekowi, prowadząca do spojrzenia na niego, jak na brata, który potrzebuje dialogu, pojednania i modlitwy. Ufam, że Forum Praw Człowieka podejmie choćby w części to nieustanne zmaganie z trudną, ale ważną tematyką i pozwoli zbudować przyszłość opartą na braterstwie i wzajemnym poszanowaniu drugiego człowieka, niezależnie od jego wiary, narodowości i przynależności społecznej.

 

Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w PMA-B

ks. Jan Nowak, dyrektora Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu

– Centrum Dialogu i Modlitwy, jako miejsce spotkań edukacyjno – religijnych, prowadzące działalność oferującą głębokie doświadczenie obcowania z przeszłością, rodzącą się ze zmagania z raną, jaką jest problem zła. Jest to tak, jakby ta wojna i związane z nią wydarzenia pozostawiały za sobą ślad z którymi nieustannie musimy się zmagać. Jedną z form podjęcia tego zagadnienia jest świadomość praw należnych każdemu człowiekowi, prowadząca do spojrzenia na niego, jak na brata, który potrzebuje dialogu, pojednania i modlitwy. Ufam, że Forum Praw Człowieka podejmie choćby w części to nieustanne zmaganie z trudną, ale ważną tematyką i pozwoli zbudować przyszłość opartą na braterstwie i wzajemnym poszanowaniu drugiego człowieka, niezależnie od jego wiary, narodowości i przynależności społecznej.

 

Andrzej Kacorzyk, dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście w PMA-B

– Jesteśmy u progu 70. rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Dziś musimy pogodzić się z niemal całkowitą nieobecnością żyjących świadków historii. Ocaleni wypełnili zadanie – pamięć trwa. Doświadczenie Auschwitz stało się jednym z fundamentów wspólnej Europy. Ważnym zadaniem Forum jest uświadomienie obowiązków świata wolnego i demokratycznego – naszego świata, wobec tych, którzy praw człowieka są lub mogą być pozbawieni. Winno to stać się inspiracją do podejmowania konkretnych działań i śmiałych inicjatyw.

 

Roman Kwiatkowski, prezes Stowarzyszenia Romów w Polsce

– Oświęcimskie Forum Praw Człowieka jest inicjatywą ważną i potrzebną. Tragiczna historia miasta sprawia, iż jest ono właściwym miejscem do dyskusji nad zagadnieniami związanymi z prawami człowieka. Oświęcim jest również miejscem szczególnym w historii Romów. Podczas II wojny światowej w Auschwitz-Birkenau utworzono familijny obóz cygański nazwany Zigeunerlager, do którego deportowano Romów z całej Europy. Szacuje się, że w obozie uwięziono około 23 tys. Romów, z których około 20 tys. zmarło lub zostało zamordowanych w komorach gazowych. Po zakończeniu wojny Oświęcim ponownie stał się miejscem tragicznych wydarzeń związanych z romską mniejszością. W 1981 r. incydent z udziałem społeczności polskiej i romskiej przerodził się w regularne rozruchy antyromskie. W rezultacie Romom zaproponowano paszporty i wyemigrowanie do Szwecji. Były to tzw. wilcze bilety, uprawniające do przejazdu przez granicę w jedną stronę z adnotacją, iż posiadacz nie jest obywatelem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Organizacja Forum w miejscu, gdzie prawa ludzi łamane były w tak bestialski sposób będzie miała wydźwięk symboliczny. Istotą współczesnego świata i Europy powinno być poszanowanie godności i praw człowieka, praw wszystkich ludzi, w tym również mniejszości: narodowych, etnicznych, wyznaniowych.

 

Tomasz Kuncewicz, dyrektor Centrum Żydowskie w Oświęcimiu

– Cieszymy się, że Oświęcim staje się miejscem kolejnej inicjatywy na rzecz praw człowieka. Liczymy, że konferencja stanie się punktem wyjścia do trwałego zaangażowania każdego z nas do przeciwstawiania się mowie nienawiści w naszym otoczeniu oraz promowania edukacji antydyskryminacyjnej. Misją Centrum Żydowskiego jest łączenie historii Holokaustu z nauczaniem o zagrożeniach związanych z nietolerancją i uprzedzeniami.

 

Leszek Palus, dyrektor Galerii Książki MBP

– Miasto Oświęcim realizuje konsekwentnie ideę Miasta Pokoju, a poprzez organizację międzynarodowej konferencji Forum Praw Człowieka, daje doskonałą lekcję historii i etyki dla współczesnego pokolenia. Poszerza w ten sposób symbolikę Oświęcimia w oczach świata o humanitarne, pokojowe treści. Oświęcimska Biblioteka GALERIA KSIĄŻKI ze swoją kolekcją dokumentów o demokracji i prawach człowieka oraz oferowanymi dla młodzieży warsztatami, doskonale wpisuje się w formułę konferencji. Działania edukacyjne w bibliotece wprowadzają bowiem uczestników w podstawowe pojęcia z obszaru prawa, relacji jednostka – państwo na tle systemu demokratycznego, przybliżają genezę i okoliczności powstania praw człowieka i praw dziecka oraz rozwój innych normatywnych aktów prawnych, służących ochronie człowieka w wymiarze globalnym i europejskim. Obecność podczas konferencji tak wielu znakomitych gości stwarza nam okazję nie tylko do dyskusji czy pogłębienia wiedzy, ale i do pokazania bibliotecznych działań w nowoczesnej, europejskiej instytucji.

 

prof. zw. dr hab. Witold Stankowski, rektor PWSZ im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu

– W kontekście aktualnych wydarzeń na Ukrainie, Oświęcimskie Forum Praw Człowieka, poprzez swoje szczególne miejsce, nabiera istotnego wymiaru jako dyskurs o przymusowych migracjach i wypędzeniach. Mówiąc o zmianach granic po II wojnie światowej, wojnie na Bałkanach czy wybuchających wciąż konfliktach na innych kontynentach nie sposób pominąć Ukrainy i półwyspu krymskiego. Oświęcim jako miasto – organizator Forum Praw Człowieka powinno wykorzystać właściwy moment, aby dać światu swoja opinię i stanowisko dotyczące aktualnych zagrożeń i naruszeń praw człowieka

 

Leszek Szuster, dyrektor Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu

– Udział MDSM w Forum Praw Człowieka, to potwierdzenie wagi tego tematu w misji instytucji edukacyjnej, działającej od 27 lat w naszym mieście, dla której prawa człowieka stanowią kluczowy element pracy pedagogicznej. Realizacja przez Dom koncepcji „Oświęcim jako miejsce nauki” oznacza włączenie się Domu Spotkań w dyskurs na temat wyzwań, jakie stoją wobec Europy w XXI wieku. Doświadczenie Auschwitz, które ten temat implikuje, pozwala zdiagnozować zdarzenia toczące się we współczesnym świecie i przybliżyć, zwłaszcza młodym ludziom, istniejące zagrożenia w kontekście występujących i powtarzających się mechanizmów. Tematyka wysiedleń, deportacji i przymusowej migracji to problemy stanowiące segmenty realizowanych przez Dom Spotkań podróży studyjnych i seminariów, będących wkładem Domu w edukację obywatelską. Partnerstwo w realizowanym projekcie Oświęcimskie Forum Praw Człowieka tak wielu instytucji edukacyjnych działających w Oświęcimiu o zróżnicowanych profilach merytorycznych, o znacznym dorobku i doświadczeniu stanowi szansę, że „głos z Oświęcimia” będzie lepiej słyszalny i zwróci uwagę społeczności na problemy współczesnego człowieka.